«ՀԱՅԿԵԱՆ» ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ

Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան սե­նե­կա­յին թատ­րո­նին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Հայ­կեան» մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը։ Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած այս ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։ 

Տա­րե­կան այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան նպա­տակն է՝ խրա­խու­սել այն բո­լոր ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներն ու յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րու հա­սած ե­րի­տա­սարդ ան­հատ­նե­րը, ո­րոնք տա­րուան ըն­թաց­քին ա­ռանձ­նա­ցած են ի­րենց աշ­խու­ժու­թեամբ կամ զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս ի­րա­կա­նա­ցու­ցած ծրագ­րե­րու բո­վան­դա­կու­թեամբ։ Այս ծի­րին մաս կը կազ­մեն նաեւ ու­սա­նող­նե­րու ձեռք­բե­րում­նե­րը։ 

Ե­րե­կոյ­թի ըն­թաց­քին Սերժ Սարգ­սեան շնոր­հա­ւո­րեց բո­լոր դափ­նե­կիր­նե­րը, հեր­թա­կան ան­գամ ող­ջու­նե­լով Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մին այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, նաեւ հե­տա­գայ նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­ներ յղե­լով ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2015