ԵԺԿ 1915 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԴԷՊՔԵՐԸ ՃԱՆՉՑԱՒ ՈՐՊԷՍ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

Եւ­րո­պա­յի ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թիւ­նը (ԵԺԿ) տե­ղե­կա­ցուց, թէ կը ճանչ­նայ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը։

Եւ­րո­պա­յի պահ­պա­նո­ղա­կան եւ քրիս­տո­նեայ-դե­մոկ­րատ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը կ՚ընդգր­կէ Եւ­րո­պա­յի ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թիւ­նը, որ 1915-ին ապ­րուած դէպ­քե­րը ճանչ­ցաւ որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։ ԵԺԿ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նէն ներս մե­ծա­գոյն խմբակ­ցու­թիւ­նը ու­նի եւ իր ո­րո­շում­նե­րը քա­ղա­քա­կան կշիռ կը ներ­կա­յաց­նեն այն ա­ռու­մով, որ Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու մօտ իշ­խա­նու­թեան գլուխ գտնուող բազ­մա­թիւ կու­սակ­ցու­թիւն­ներ հա­մախմ­բուած են ԵԺԿ-ի հո­վա­նո­ցին ներ­քեւ։ 

Նա­խըն­թաց օր ԵԺԿ-ի կող­մէ հա­ւա­նու­թեան ար­ժա­նա­ցած ո­րո­շու­մը խո­րագ­րուած է «Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ Եւ­րո­պա­յի ար­ժէք­նե­րը»։ Տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ ալ ար­ձա­գանգ գտած է այս փաս­տա­թուղ­թը, ո­րով ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը կը ճանչ­ցուի, կը պա­խա­րա­կուի եւ ա­նոր 100-րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ զո­հե­րը կ՚ո­գե­կո­չուին յար­գան­քով։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ կոչ ուղ­ղուած է, որ­պէս­զի մի­ջազ­գա­յին յանձ­նա­ռու­թիւն­նե­րուն եւ Եւ­րո­պա­յի վե­րա­բե­րեալ հե­ռան­կար­նե­րուն հի­ման վրայ՝ Թուր­քիա ամ­բող­ջու­թեամբ բնա­կա­նո­նաց­նէ Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ու եւ­րո­պա­կա­նաց­ման հար­թու­թեան վրայ ճանչ­նայ Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան կող­մէ կա­տա­րուած ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ու պա­խա­րա­կէ զայն։ Նոյն բա­նա­ձե­ւը կոչ մը կը պար­փա­կէ նաեւ ուղ­ղեալ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն, մա­նա­ւանդ Եւ­րո­միու­թեան ու Եւ­րո­խոր­հուր­դի ան­դամ եր­կիր­նե­րուն՝ որ­պէս­զի պատ­մա­կան ար­դա­րու­թիւ­նը վե­րա­կանգ­նուի ու զո­հե­րը վեր­յի­շուին։ Բա­նա­ձե­ւին մէջ ակ­նար­կու­թիւն կա­տա­րուած է նաեւ 1915-ի դէպ­քե­րու մշա­կու­թա­յին ու կրօ­նա­կան ե­րանգ­նե­րուն։ 

Պրիւք­սէ­լի մէջ ըն­դու­նուած, ինն կէ­տե­րէ բաղ­կա­ցեալ այս բա­նա­ձե­ւը դրա­կան վե­րա­բեր­մուն­քի ար­ժա­նա­ցած է Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նա­կան վեր­նա­խա­ւին եւ քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րուն կող­մէ։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2015