ՎԱՐԴԱՆ ՕՍԿԱՆԵԱՆ ՈՐՈՇԵՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼ ԲՀԿ-ԷՆ

Հա­յաս­տա­նի նախ­կին ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Վար­դան Օս­կա­նեան, որ ներ­կա­յիս ե­րես­փո­խան է, ո­րո­շեց լքել «Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թեան (ԲՀԿ) շար­քե­րը։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Վար­դան Օս­կա­նեան ե­րէկ հա­մա­պա­տաս­խան դի­մու­մը ներ­կա­յա­ցու­ցած է ԲՀԿ­-ին։ 

ԲՀԿ­-ի խորհր­դա­րա­նա­կան խմբակ­ցու­թեան քար­տու­ղա­րու­հի Նաի­րա Զօհ­րա­պեան յայտ­նեց, որ յա­ռա­ջի­կա­յին կու­սակ­ցու­թեան քա­ղա­քա­կան խոր­հուր­դը պի­տի քննար­կէ Օս­կա­նեա­նի այս դի­մու­մը։ «Ես գրե­թէ վստահ եմ, որ կու­սակ­ցու­թիւ­նը ըն­թացք պի­տի չտայ այս պա­հան­ջին։ Մեր ցան­կու­թիւնն է, որ Պա­րոն Օս­կա­նեան չլքէ կու­սակ­ցու­թեան շար­քե­րը», ը­սաւ Նաի­րա Զօհ­րա­պեան։

Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քի վեր­ջին փո­թոր­կա­լից ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն վերջ ար­դէն ցնցու­մի շրջան մը կ՚ապ­րի ԲՀԿ, ո­րու ղե­կա­վարն է յայտ­նի գոր­ծա­րար Գա­գիկ Ծա­ռու­կեան։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան վեր­ջերս Ծա­ռու­կեա­նի հաս­ցէին հան­դէս ե­կած էր բուռն քննա­դա­տու­թիւն­նե­րով, ո­րոնք Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րը փո­փո­խու­թեան են­թար­կած էին էա­պէս։ Կու­սակ­ցու­թիւ­նը յան­կար­ծա­կի փո­փո­խու­թեան են­թար­կած էր իր որ­դեգ­րած ընդ­դի­մա­դիր գի­ծը։ Եր­կար տա­րի­ներ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հետ սեր­տօ­րէն հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լէ վերջ, այդ նոյն իշ­խա­նու­թեան հետ ա­ւե­լի վերջ հե­ռա­ւո­րու­թիւն պա­հե­լու ձգտում յա­ռա­ջա­ցած էր ԲՀԿ­-ին մօտ։ Այս պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ վրայ հա­սած Սերժ Սարգ­սեա­նի մի­ջամ­տու­թիւ­նը բա­ռին բուն ի­մաս­տով տակն ու վրայ ը­րաւ ԲՀԿ-ն։ Ե­րե­ւա­նի մէջ այ­սօր տե­ղի կ՚ու­նե­նայ կու­սակ­ցու­թեան հա­մա­գու­մա­րը։ Նա­խա­գահ Սարգ­սեա­նի պոռթ­կու­մին յա­ջոր­դած կարճ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին ար­դէն եօթ ե­րես­փո­խան հե­ռա­ցած է ԲՀԿ­-ի շար­քե­րէն։ Այ­սօ­րուան ար­տա­հերթ հա­մա­գու­մա­րին ըն­թաց­քին ե­լոյ­թով մը հան­դէս կու գայ Գա­գիկ Ծա­ռու­կեան։ ԲՀԿ­-ի շրջա­նակ­նե­րը չեն բա­ցա­ռեր, որ ան կրնայ հրա­ժա­րիլ կու­սակ­ցա­պե­տի պաշ­տօ­նէն։ Մինչ այդ, վար­կա­ծին կա­պակ­ցու­թեամբ քննար­կում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին, շրջա­նա­ռու­թեան մէջ են նաեւ տուեալ­ներ, ըստ ո­րոնց ե­թէ Ծա­ռու­կեան ո­րո­շէ թո­ղուլ կու­սակ­ցու­թեան ղե­կը, ա­պա ի­րեն յա­ջոր­դի թեկ­նա­ծու­նե­րու շար­քին կը գտնուի Նաի­րա Զօհ­րա­պեան։

Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2015