ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ ԱՅԼԵՒՍ ԹՈՂԱԾ Է ԲՀԿ-Ի ՂԵԿԸ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թեան (ԲՀԿ) ար­տա­հերթ հա­մա­գու­մա­րը։ Այս առ­թիւ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ կու­սակ­ցա­պետ Գա­գիկ Ծա­ռու­կեան, որ երկ­րի ա­մե­նա­յայտ­նի գոր­ծա­րար­նե­րէն մին է։ Այս առ­թիւ Ծա­ռու­կեան յայտ­նեց, թէ կը հրա­ժա­րի կու­սակ­ցա­պե­տի պաշ­տօ­նէն ու կը հե­ռա­նայ աշ­խոյժ քա­ղա­քա­կան աս­պա­րէ­զէն։ «Ես որո­շում կա­յա­ցու­ցած եմ՝ այ­լեւս չզբա­ղիլ աշ­խոյժ քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ, թո­ղուլ կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գա­հի եւ խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վա­րի լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րը։ Ես ձեզ­մէ կը խնդրեմ այ­լեւս քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րով ին­ծի չդի­մել», ը­սաւ ան։

Ինչ­պէս ար­դէն կը նա­խա­տե­սուէր, Ծա­ռու­կեա­նին փո­խա­րէն կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար ընտ­րուե­ցաւ Նաի­րա Զօհ­րա­պեան, որ տե­ղե­կա­ցուց, թէ ԲՀԿ պի­տի դիր­քա­ւո­րուի ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տէն ներս։

Միւս կող­մէ, Կիւմ­րիի քա­ղա­քա­պետ Սա­մուէլ Բա­լա­սա­նեան ե­րէկ տե­ղե­կա­ցուց, թէ դուրս կու գայ ԲՀԿ­-ի շար­քե­րէ­ն։

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015