ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՇՓՄԱՆ ԳԾԻՆ ՎՐԱՅ ԱՆԿԱՅՈՒՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Ա­լեք­սանտր Լու­քա­շե­ւիչ յայ­տա­րա­րեց, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի շփման գծին վրայ ի­րա­վի­ճա­կը կը շա­րու­նա­կէ մնալ ան­կա­յուն։ Ըստ ի­րեն, տա­րես­կիզ­բի ի­րա­վի­ճա­կի սրու­մէն վերջ ան­ցեալ ամ­սուան երկ­րորդ կէ­սին հաս­տա­տուած էր յա­րա­բե­րա­կան հան­դար­տու­թիւն մը։ Կող­մե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այս ե­րե­ւոյ­թը ա­պա­ցու­ցա­նե­ցին՝ Փետ­րուա­րի 20-ին ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ճէյ Կասպր­չի­կի կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցուած դի­տարկ­ման ըն­թաց­քին։ Բայց եւ այն­պէս, Մար­տի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն հա­սած վեր­ջին տուեալ­նե­րը դար­ձեալ կը վկա­յեն հրա­դա­դա­րի դրու­թեան խախտ­ման հեր­թա­կան դէպ­քե­րուն մա­սին։ Ռուս բան­բե­րը ցաւ յայտ­նեց նաեւ զո­հե­րուն հա­մար։ Իր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն մէջ Լու­քա­շե­ւիչ կոչ ուղ­ղեց, որ­պէս­զի հա­կա­մարտ կող­մե­րը զսպուա­ծու­թիւն ցու­ցա­բե­րեն ու տե­ղի չտան այն­պի­սի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու, ո­րոնք հե­տա­գա­յին կրնան պատ­ճառ դառ­նալ ի­րա­վի­ճա­կի սրման։ Ան յոր­դո­րեց հա­ւա­տա­րիմ մնալ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման, ինչ որ յայ­տա­րա­րուած էր 11 Օ­գոս­տոս 2014 թուա­կա­նին, Սո­չիի մէջ։

Պա­քուի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան Ռա­պըրթ Սե­քու­թա եւս կոչ ուղ­ղեց, որ հա­կա­մարտ կող­մե­րը խու­սա­փին յա­ւե­լեալ լա­րուա­ծու­թե­նէ։ Ըստ ի­րեն, իր եր­կի­րը լուրջ վե­րա­բեր­մունք ցոյց կու տայ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման նկատ­մամբ ու ջան­քեր կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ այս նպա­տա­կով։ Ա­մե­րի­կա­ցի դես­պա­նը ան­հանգս­տու­թիւն յայտ­նեց վեր­ջին շրջա­նին շփման գծին վրայ լա­րուա­ծու­թեան ա­ճին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ան հա­մո­զուած է, թէ հա­կա­մարտ կող­մե­րը պէտք է խու­սա­փին այն­պի­սի քայ­լե­րէ, ո­րոնք կրնան պատ­ճառ դառ­նալ ի­րա­վի­ճա­կի ա­ւե­լի լար­ման։ «Մենք ալ, աշ­խա­տե­լով թէ՛ Հա­յաս­տա­նի եւ թէ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ, մեր հեր­թին կը փոր­ձենք յա­ռա­ջըն­թա­ցի հաս­նիլ հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծին մէջ», ը­սաւ Սե­քու­թա։

Միւս կող­մէ, անգ­լիա­կան յայտ­նի «The Guardian» թեր­թը նա­խըն­թաց օր տեղ տուաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին։ Այս շրջագ­ծով ընդգ­ծուե­ցաւ, որ դի­պու­կա­հար­նե­րը կը վտան­գեն ե­րե­րուն խա­ղա­ղու­թիւ­նը։ Սահ­մա­նի եւ շփման գծի եր­կայն­քին բա­խում­նե­րու աշ­խու­ժաց­ման հան­գա­ման­քի լոյ­սին տակ անգ­լիա­կան թեր­թը նշած է, թէ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը ի­րենց տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն ժա­մա­նակ ա­ռա­ջար­կած են դի­պու­կա­հար­նե­րը հե­ռաց­նել շփման գի­ծէն։ Վեր­ջին եր­կու տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին կա­տա­րուած հա­մա­պա­տաս­խան կո­չե­րուն ըն­դա­ռաջ եր­թա­լէ հրա­ժա­րած է Ատր­պէյ­ճան, որ կը մեր­ժէ ի­րա­կա­նաց­նել մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան եւ հայ­կա­կան կող­մի ա­ռա­ջար­կը։

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015