ԼԻԹՎԱ ԵՄ-Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ՇՐՋԱԳԾՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ ԱՋԱԿԻՑ

Լիթ­վա­յի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար Եուո­զաս Պեռ­նա­տո­նիս ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Հա­յաս­տա­նի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար Յով­հան­նէս Մա­նու­կեան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լեց իր պաշ­տօ­նա­կի­ցը։ Եր­կու նա­խա­րար­նե­րը ծա­ւա­լե­ցին քննար­կում­ներ, ստո­րագ­րե­ցին ար­դա­րա­դա­տու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման ուղ­ղեալ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը։ Ա­նոնք նաեւ սար­քե­ցին հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։

Հիւր նա­խա­րա­րը օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան ըն­դու­նուե­ցաւ նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեա­նի կող­մէ։ Պեռ­նա­տո­նիս զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նշեց, որ Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ծի­րէն ներս իր եր­կի­րը կ՚ա­ջակ­ցի Հա­յաս­տա­նին։

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015