ԻՆՃԻՐԼԻՔԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քար Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­խա­րիս­խէն ներս հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Ճո­զըֆ Տան­ֆոր­տի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, ե­րէկ Հու­լու­սի Ա­քար Ա­տա­նա­յի մէջ ու­նե­ցաւ շարք մը շփում­ներ, տեղ­ւոյն վրայ քննե­լով բա­նա­կի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րուն կա­ցու­թիւ­նը։ Իր հետ էր նաեւ Ցա­մա­քա­յին զօր­քե­րու հրա­մա­նա­տար զօ­րա­վար Սա­լիհ Զե­քի Չո­լաք։

Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Ճո­զըֆ Տան­ֆորտ Ին­ճիր­լի­քի ա­մե­րի­կեան զի­նուո­րա­կան անձ­նա­կազ­մի Սուրբ Ծնուն­դը շնոր­հա­ւո­րե­լու հա­մար այն­տեղ փու­թա­ցած էր՝ Հու­լու­սի Ա­քար մէկ­տե­ղուե­ցաւ նաեւ ա­նոր հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ չեն հա­ղոր­դած հան­դիպ­ման օ­րա­կար­գին շուրջ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 6, 2016