ՀԱՒԱՏԻ ԱՄՈՒՐ ՓԱՐՈՍՆԵՐ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր սաս­տիկ մար­տե­րու թա­տե­րա­բե­մը կը հան­դի­սա­նայ Հա­լէպ քա­ղա­քը։ Վեր­ջին օ­րե­րուն ա­րիւ­նա­լի դէպ­քե­րը վերս­տին սաստ­կա­ցած են՝ ա­հա­ւոր ռմբա­կո­ծում­նե­րով ու ա­նոնց ծանր հե­տե­ւանք­նե­րով։ Այս ի­րա­վի­ճա­կին մէջ տեղ­ւոյն հա­յու­թիւնն ալ կը դի­մագ­րա­ւէ մար­դա­սի­րա­կան ծանր փոր­ձու­թիւն­ներ։ Հա­կա­ռակ բո­լոր ող­բեր­գա­կան պայ­ման­նե­րուն, սու­րիա­հա­յոց բա­րո­յա­կան ու­ժի հիմ­նա­կան աղ­բիւ­րը կը հան­դի­սա­նան հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րը։ Վեր­ջին օ­րե­րու ծանր ռմբա­կո­ծում­նե­րէն վերջ, բա­րե­բախ­տա­բար Հա­լէ­պի մէջ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րը մնա­ցած են կան­գուն։ Վնաս­ներ կրած ըլ­լա­լով հան­դերձ Ս. Գէորգ եւ Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղե­ցի­նե­րը չեն խո­նար­հուած, ինչ որ հա­լէ­պա­հա­յու­թեան տե­սա­կէ­տէ ու­նե­ցած է կա­րե­ւոր նշա­նա­կու­թիւն։ «Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րով, ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հո­գե­ւոր սպա­սար­կու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուի։ Ա­նոնք որ­պէս ա­մուր հա­ւատ­քի փա­րոս­ներ բաց կը պա­հեն ի­րենց դռնե­րը Հա­լէ­պի հայ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն հա­մար։

Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ վեր­ջին օ­րե­րու ծանր մար­տե­րը բա­ւա­կան մօտ էին այդ եր­կու ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն՝ բա­խում­նե­րէն վերջ ա­նոնց կան­գուն մնա­ցած ըլ­լա­լը մեծ ու­րա­խու­թիւն պատ­ճա­ռած է հա­լէ­պա­հայ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 6, 2016