ՀԱԼԷՊԻ ՇՈՒՐՋ ՎԱՐԿԱԾՆԵՐ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ Հա­լէ­պի ճա­կա­տագ­րա­կան դե­րը կը վե­րա­հաս­տա­տուի վեր­ջին օ­րե­րու ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րով։ Այն­տեղ է այն բախ­տո­րոշ ճա­կա­տը, ուր ձե­ւա­ւո­րուե­լիք հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րը կը պայ­մա­նա­ւո­րեն ընդ­հա­նուր եր­թը։ Վեր­ջին օ­րե­րուն Սու­րիոյ բա­նա­կը այս ճա­կա­տին վրայ ար­ձա­նագ­րեց լուրջ յա­ռաջ­խա­ղա­ցում մը։ Զի­նեալ ընդ­դի­մա­դիր խմբա­ւո­րում­նե­րը կրե­ցին լուրջ պար­տու­թիւն։ Ա­նոնց հա­կակշ­ռին տակ գտնուող շրջան­նե­րուն 70 տո­կո­սը այժմ ար­դէն կը պատ­կա­նի բա­նա­կին։ Մինչ զի­նեալ խմբա­ւո­րում­նե­րը նա­հան­ջած են հին Հա­լէ­պի շրջա­նէն, ա­նոնց ան­դամ­նե­րուն մե­ծա­մաս­նու­թիւնն ալ յանձ­նուած է։

Թէ՛ մի­ջազ­գա­յին աղ­բիւր­նե­րը եւ թէ տե­ղա­կան մա­մու­լը վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն զու­գա­հեռ ար­ձա­գանգ կը հան­դի­սա­նան այլ կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու։ Ար­դա­րեւ, Հա­լէ­պի ա­րե­ւել­քին դիր­քեր գրա­ւած ար­մա­տա­կան­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ ու­ղար­կած են Թուր­քիա։ Ան­գա­րա­յի մէջ ա­նոնք բա­նակ­ցու­թիւն­ներ վա­րած են ռու­սա­կան պա­տուի­րա­կու­թեան մը հետ։ Զի­նեալ­նե­րը հա­մա­ձայ­նած են՝ ի­րենց հա­կակշ­ռին տակ մնա­ցած վեր­ջին թա­ղա­մա­սե­րը յանձ­նել եւ ա­սոր փո­խա­րէն քա­ղա­քի ի­րենց շար­քա­յին­նե­րը ու­ղար­կել Թուր­քիոյ սահ­մա­նա­մերձ Իտ­լիպ քա­ղա­քը։

Ե­թէ վե­րո­յի­շեալ լսում­նե­րը ճիշդ են, ա­պա Հա­լէպ ամ­բող­ջու­թեամբ պի­տի անց­նի Սու­րիոյ բա­նա­կի վե­րահս­կո­ղու­թեան տակ ու զի­նեալ խմբա­ւո­րում­նե­րը վե­րա­դար­ձած պի­տի ըլ­լան ի­րենց 2011 թուա­կա­նի դիր­քե­րը։

Միւս կող­մէ, ՆԱ­ԹՕ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին առ­թիւ Պրիւք­սել մեկ­նած Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու պե­տա­կան քար­տու­ղար Ճոն Քե­րի յայտ­նեց, որ Պե­շար Է­սատ ե­թէ նոյ­նիսկ ետ առ­նէ Հա­լէ­պը, ա­պա պա­տե­րազ­մը պի­տի չվեր­ջա­նայ Սու­րիոյ մէջ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 7, 2016