«ԿԱԶՓՐՈՄ»ԷՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄ

Ռու­սա­կան «Կազփ­րոմ»ը ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս կը յե­տաձ­գէ իր մե­ծա­ծա­ւալ ծրա­գի­րը Թուր­քիոյ հետ։ Վեր­ջին օ­րե­րուն եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ լա­րուա­ծու­թիւն յա­ռա­ջա­ցած է Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռով։ Ռու­սաս­տան ար­դէն եր­կու ան­գամ խախ­տեց Թուր­քիոյ օ­դա­յին սահ­մա­նը, ինչ որ վրդո­վե­ցուց Ան­գա­րան։ Այ­դու­հան­դերձ, «Կազփ­րոմ» ընկերութեան փոխ-տնօ­րէն Ա­լեք­սանտր Մետ­վե­տեւ ա­ռանց ժամ­կէտ­ներ նշե­լու տե­ղե­կա­ցուց, որ չորս խո­ղո­վակ­նե­րէն ա­ռա­ջի­նին կա­ռու­ցու­մը պի­տի սկսի կող­մե­րու մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րու­մէն ան­մի­ջա­պէս ետք։ Ան ակ­նար­կեց, որ ու­շա­ցու­մը ող­բեր­գու­թիւն չէ եւ յոր­դո­րեց քա­ղա­քա­կան խորք չփտնռել այս ու­շա­ցու­մին մէջ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 8, 2015