ԱՆԿԵԼԱ ՄԵՐՔԷԼ՝ ՄԻՇՏ ԴԷՄ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ կրկնեց իր դիր­քո­րո­շու­մը այն մա­սին, թէ դէմ է Թուր­քիոյ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թեան։ Վար­չա­պե­տը այս մա­սին յայտ­նեց գերմանական ARD հե­ռա­տե­սի­լի կա­յա­նին մէջ սփռուած հա­ղորդ­ման մը մի­ջո­ցին, պատասխանելով Աննէ Վիլի հարցումին։ «Ես միշտ դէմ ե­ղած եմ Թուր­քիոյ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան լիի­րաւ ան­դամ դառ­նա­լուն եւ կը շա­րու­նա­կեմ այդ­պէս մտա­ծել», ը­սաւ Գեր­մա­նիոյ վար­չա­պե­տը։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ան ընդգ­ծեց, թէ անհ­րա­ժեշտ է սա­կայն պահ­պա­նել Թուր­քիոյ հետ երկ­խօ­սու­թիւ­նը՝ գաղ­թա­կան­նե­րու յարուցած ճգնա­ժա­մը կար­գա­ւո­րե­լու նպա­տա­կով։ «Բնա­կան է, որ մենք ու­նինք ի­րա­րու կա­րի­քը», ը­սաւ Վարչա-պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 8, 2015