ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ

Տար­րա­բա­նու­թեան ո­լոր­տէ ներս Նո­պէ­լեան մրցա­նա­կը այս տա­րի յանձ­նուե­ցաւ ա­նո­ւա­նի գիտ­նա­կան Փրոֆ. Տքթ. Ա­զիզ Սան­ճա­րին։ Թուր­քիոյ տե­սա­կէ­տէ ու­րա­խու­թեան մեծ ա­ռիթ մըն է մար­տին­ցի գիտ­նա­կա­նին շնոր­հուած այս պար­գե­ւը։

ՏՆԱ-ի վե­րար­տադր­ման ու նո­րոգ­ման շուրջ Փրոֆ. Տքթ. Ա­զիզ Սան­ճար կա­տա­րած է դա­րա­դար­ձիկ գիւ­տեր՝ ո­րոնք յոյս կը ներշն­չեն քաղց­կե­ղի դէմ պայ­քա­րի գծով։

Ա­զիզ Սան­ճար 1946-ին ծնած է Մար­տի­նի Սա­վուր գա­ւա­ռա­կին մէջ, որ­պէս եօթ­նե­րորդ զա­ւա­կը իր ըն­տա­նի­քին։ «Մայրս եւ հայրս գրել, կար­դալ չէին գի­տեր, սա­կայն գի­տէին կրթու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը եւ ը­րին ա­մէն ինչ, որ­պէս­զի ի­րենց զա­ւակ­նե­րը կըր-թու­թիւն ստա­նան», ը­սաւ ան։ 1963-ին ան կ՚ըն­դու­նուի Իս­թան­պու­լի հա­մալ­սա­րա­նի Բժշկա­կան ֆա­քիւլ­թէն, զոր կ՚ա­ւար­տէ 1971-ին։ Հա­մալ­սա­րա­նը ա­ւար­տե­լէ ետք Սան­ճար իր ու­սուց­չին խոր­հուր­դով եր­կու տա­րի որ­պէս բժիշկ աշ­խա­տե­ցաւ իր ծննդա­վայր Սա­վու­րի մօտ տեղ մը։

1997 թուականէն ի վեր Հիւ­սի­սա­յին Քա­րո­լայ­նա­յի հա­մալ­սա­րա­նի Կեն­սա­տար­րա­բա­նու­թեան եւ կեն­սա­ֆի­զի­քի բաժ­նին մէջ ան կը պաշ­տօ­նա­վա­րէ որ­պէս Սա­րա Կրա­համ Քե­նան կրթա­թո­շա­կի դա­սա­խօս։ Հե­ղի­նակ է 415 գի­տա­կան յօ­դուած­նե­րու, ո­րոնք դար­ձած են բազ­մա­թիւ այլ յօդուած­նե­րու սկզբնաղ­բիւր։ Ցարդ ան ար­ժա­նա­ցած է մի­ջազ­գա­յին ու ազ­գա­յին բազ­մա­թիւ մրցա­նակ­նե­րու։ Ան­դամ է Ամերիայի Միացեալ Նահանգներու Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ։

Փրոֆ. Ա­զիզ Սան­ճար ա­մուս­նա­ցած է կեն­սա­տար­րա­բա­նու­թեան դա­սա­խօս Կուէն Պո­նէս Սան­ճա­րի հետ։ Ա­զիզ Սան­ճար զար­միկն է նաեւ մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց յայտ­նի պաշտ­պան, ի­րա­ւա­գէտ, ՀՏՓ­-ի Մար­տի­նի ե­րես­փո­խան Միթ­հատ Սան­ճա­րի։ Յայտ­նի դար­ձաւ, որ Փրոֆ. Ա­զիզ Սան­ճա­րի ըն­տա­նե­կան պա­րա­գա­նե­րը կը բնա­կին Սա­վու­րի մէջ։

Ինչ­պէս պի­տի յի­շուի, 2006 թուա­կա­նին եւս Թուր­քիա­յէ ա­նուն մը ար­ժա­նա­ցած էր Նո­պէ­լեան մրցա­նա­կին։ Վի­պա­գիր Օր­հան Փա­մուք նուա­ճած էր Նո­պէ­լեան գրա­կան մրցա­նա­կը։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 8, 2015