ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱՊԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Ա­րե­ւե­լեան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու գծով Պա­պա­կան նուի­րակ Կար­տի­նալ Լէո­նար­տօ Սանտ­րի, որ քա­նի մը օր ա­ռաջ Հա­յաս­տան կը գտնուէր՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Կիւմ­րիի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց հայ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ օծ­ման, յայ­տա­րա­րեց, թէ հա­ւա­նա­կան է, որ Հռո­մի Ֆրան­սիս­քոս Պա­պը Հա­յաս­տան այ­ցե­լէ յա­ջորդ տա­րի։ Հա­յաս­տա­նի մէջ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի թի­ւը կը հաս­նի շուրջ 20 հա­զա­րի։ Ա­նոնց մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը կը բնա­կի Շի­րա­կի մար­զին մէջ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 8, 2015