ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉ ԿԱՐԷՆ ՔԷՕՔՃԵԱՆԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Ի­տա­լիոյ ա­մե­նա­կա­րե­ւոր սրբա­վայ­րը հան­դի­սա­ցող եւ Ի­տա­լիոյ պա­հա­պան Ս. Ֆրան­սիս­քո­սի ա­նու­նը կրող Ա­սի­զի Ս. Ֆրան­սիս­քոս քա­հա­նա­յա­պե­տա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ բա­ցուե­ցաւ պոլ­սա­հայ ծա­գու­մով այժմ Թու­րի­նի մէջ բնա­կող Կա­րէն Քէօք­ճեա­նի «Հա­յե­րը եւ Հա­յաս­տա­նը» լու­սան­կար­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը։ Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պած էին Հռո­մի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւնն ու Ս. Ֆրան­սիս­քոս ե­կե­ղե­ցին՝ Ի­տա­լիոյ Հա­յե­րու միու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։

Ցու­ցա­հան­դէ­սի մէջ ներ­կա­յա­ցուած են Կա­րէն Քէօք­ճեա­նի Հա­յաս­տա­նի մէջ նկա­րած լու­սան­կար­նե­րը, ո­րոնք կը նե­րա­ռեն հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­ներ ու վա­նա­կան հա­մա­լիր­ներ, մշա­կու­թա­յին կո­թող­ներ եւ բնա­պատ­կեր­ներ։

Պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման ժա­մա­նակ ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան Հռո­մի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Սար­գիս Ղա­զա­րեան, ե­կե­ղեց­ւոյ աբ­բա­հայր Մաու­րօ Կամ­պեթ­թի, Ա­սի­զի քա­ղա­քա­պետ Քլաու­տիօ Ռի­չի եւ Կա­րէն Քէօք­ճեան, որ խօ­սե­ցաւ ցու­ցա­հան­դէ­սին ներ­կա­յա­ցուած վաթ­սուն լու­սան­կար­նե­րուն մա­սին։

Դես­պան Սար­գիս Ղա­զա­րեան իր ե­լոյ­թին մէջ նշեց, թէ ցու­ցա­հան­դէ­սը բա­ցուած է Մեծ ե­ղեռ­նի 100-ա­մեա­կի շրջագ­ծով եւ կա­րե­ւո­րեց այն հան­գա­ման­քը, թէ ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուած է կա­թո­լիկ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու մե­ծա­գոյն սրբա­վայ­րե­րէն մէ­կուն մէջ։

Իսկ Մաու­րօ Կամ­պեթ­թի իր խօս­քին մէջ նշեց, թէ ամ­րան ա­միս­նե­րուն շուրջ մէ­կու­կէս մի­լիոն անձ կ՚այ­ցե­լէ ի­րենց ե­կե­ղե­ցին եւ ա­նոնք այս ցու­ցա­հան­դէ­սի մի­ջո­ցով պի­տի կա­րե­նան հա­ղոր­դա­կից ըլ­լալ նաեւ Հա­յաս­տա­նին եւ հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան։

Ցու­ցա­հան­դէ­սը բաց պի­տի մնայ մին­չեւ Հոկ­տեմ­բե­րի 27-ը։

Երեքշաբթի, Յունիս 9, 2015