ՊԱՏՄԱԲԱՆ Ռ. ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԱՏՈՐԸ ՍՊԱՌԵՑԱՒ

Ֆրան­սա­հայ ա­նուա­նի պատ­մա­բան Ռայ­մոն Գէոր­գեա­նի «Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւն» գիր­քը, որ Մար­տին լոյս տե­սած էր թրքե­րէ­նով, ար­դէն սպա­ռած է։ «Ի­լե­թի­շիմ» հրա­տա­րակ­չա­տան կող­մէ 3000 տպա­քա­նա­կով հրա­տա­րա­կուած այս ար­ժէ­քա­ւոր հա­տո­րին խմբա­գիր­ներն էին Ահ­մէտ Ին­սէլ եւ Քե­րէմ Իւ­նիւ­վար։ Իսկ թարգ­մա­նու­թիւ­նը կա­տա­րած էր Այ­շէն Թաշ­քենթ Էք­մէք­ճի։  1167 էջ­նոց գիր­քը, որ ա­ռա­ջին ան­գամ ֆրան­սե­րէ­նով հրա­տա­րա­կուած էր 2006-ին, կը բաղ­կա­նայ հիմ­նա­կան վեց բա­ժին­նե­րէ, ո­րոնց մէջ կը խօ­սուի 19-րդ դա­րա­վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն մին­չեւ 1915-ն ու Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նադ­րու­մը։

Երեքշաբթի, Յունիս 9, 2015