ՎԼԱՏԻՄԻՐ ՓՈՒԹԻՆ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ՊԱՔՈՒ

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին 12-13 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Ատր­պէյ­ճա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պա­քու, ուր պի­տի մաս­նակ­ցի Եւ­րո­պա­կան ա­ռա­ջին խա­ղե­րու բաց­ման։ Պա­քու այ­ցե­լու­թեան օ­րե­րուն Փու­թին պի­տի մէկ­տե­ղուի նաեւ իր գոր­ծըն­կե­րոջ՝ Իլ­համ Ա­լիե­ւի հետ եւ ա­նոր հետ պի­տի քննար­կէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նա­հար­ցը։ Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գա­հի օգ­նա­կան Եու­րի Ու­շա­քով նշեց նաեւ, թէ Պա­քուի մէջ կը նա­խա­տե­սուի Փու­թին-Էր­տո­ղան հան­դի­պում մը եւս։

Մոս­կուա­յի մօտ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պան Փո­լատ Պիւլ­պիւ­լօղ­լու յայ­տա­րա­րեց, թէ Ատր­պէյ­ճան Եւ­րոա­սիոյ տըն-տե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) ան­դա­մակ­ցե­լու հար­ցը պի­տի քննար­կէ միայն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի լու­ծու­մէն վերջ։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, ռու­սա­կան հե­ռուս­տա­կա­յա­նի մը տուած հար­ցազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին Փո­լատ Պիւլ­պիւ­լօղ­լու նշեց, թէ Պա­քու դրա­կա­նօ­րէն կը վե­րա­բե­րի ԵՏՄ-ի ստեղծ­ման, սա­կայն մտա­դիր չէ այդ կա­ռոյ­ցին ան­դա­մակ­ցե­լու, որ­քան ա­տեն որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը կը մնայ ան­լոյծ։

«Ատր­պէյ­ճան սկզբուն­քօ­րէն դրա­կան կը վե­րա­բե­րի այդ կա­ռոյ­ցին, ո­րով­հե­տեւ սա մեր ընդ­հա­նուր տա­րածքն է եւ շատ մեծ շու­կայ։ Բայց այ­սօր մենք չենք կրնար միա­նալ, ո­րով­հե­տեւ տա­կա­ւին լու­ծուած չէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թիւ­նը, մեր երկ­րին մէջ կայ ա­ւե­լի քան մէկ մի­լիոն փախս­տա­կան, մեր տա­րած­քին 20 տո­կո­սը բռնագ­րա­ւուած է։ Այս­պի­սի տա­րած­քա­յին հա­կա­մար­տու­թեան առ­կա­յու­թեան պա­րա­գա­յին, մենք չենք կրնար նա­խա­յար­ձակ երկ­րին հետ նոյն միու­թեան մէջ ըլ­լալ եւ հար­ցեր լու­ծել այդ երկ­րին հետ», ը­սաւ դես­պան Պիւլ­պիւ­լօղ­լու։

Երեքշաբթի, Յունիս 9, 2015