Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ. «ԵՂԲԱՅՐՆԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ ԿՐՆԱՆ ՊԱՏԱՀԻԼ ՏԱՐԱԿԱՐԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ»

Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեա­նի հրա­ժա­րա­կա­նէն վերջ կապ հաս­տա­տե­ցինք Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի հետ՝ հա­շուի առ­նե­լով, որ Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վը ներ­կայ պայ­ման­նե­րով Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի միակ օ­րի­նա­կան մար­մինն է ու շատ կա­րե­ւոր դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նի առ­կայ ան­ցու­մա­յին շրջա­նին։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին յայ­տա­րա­րեց հե­տե­ւեա­լը.

«Ես իս­կա­պէս ցաւ ապ­րե­ցայ։ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեա­նի հետ մենք հո­գե­ւոր եղ­բայր­ներ ենք։ Որ­պէս Իս­թան­պու­լի մէջ գտնուող եր­կու ե­պիս­կո­պոս՝ ներ­կայ դժուա­րին շրջա­նին մե­զի կը վի­ճա­կի Պատ­րիար­քա­րա­նի նա­ւը խա­ղաղ նա­ւա­հան­գիստ ա­ռաջ­նոր­դե­լու գոր­ծը։ Եղ­բայր­նե­րու մի­ջեւ կրնան պա­տա­հիլ տա­րա­կար­ծու­թիւն­ներ։ Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի պա­րա­գա­յին ալ կրնամ ը­սել նոյ­նը։ Ժո­ղո­վի մէջ կրնան ծա­գիլ վէ­ճեր։ Սա­կայն, այդ բո­լո­րէն վերջ քուէար­կու­թեան ար­դիւն­քը պէտք է ըն­դու­նիլ։ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան լքեց մեր ե­րէ­կուան ժո­ղո­վը եւ ա­ռանց նոյ­նիսկ խորհր­դակ­ցե­լու ներ­կա­յա­ցուց հրա­ժա­րա­կա­նը, ի զար­մանս բո­լո­րին։ Տես­նենք յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն ի՞նչ ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ պի­տի ապ­րինք»։

Երեքշաբթի, Փետրուար 14, 2017