ՁԱՅՆԵՐՈՒ ՏԵՍԱԿՆԵՐ - Բ -

Ստորեւ կը շարունակենք ներկայացնել ձայներ՝ որոնք զանազան իմաստներ ունին ըստ ձայնին աղբիւրին։

Դրամի ձայն = հնչիւն. հնչել։

Դրան ձայն = ճռնչիւն. ճռնչել։

Դրան ճկիկի ձայն = ճկճկոց։ (ճկիկ = թակ, դռնահար)։

Եզի ձայն = բառաչիւն, բչիւն. բառաչել։

Եղջերուի ձայն = թառանչիւն, գոչիւն. գոչել։

Զանգակի (խոշոր) ձայն = զանկաչիւն, ղօղանջ. զանգաչել, ղօղանջել։

Զանգակի (փոքր) ձայն = հնչիւն. հնչել։

Զէնքերու ձայն = շառաչ, շառաչիւն. շառաչել։

Ընտրողի «ձայն» = քուէ. քուէարկել։ Թիակներու, ջուրը ինկած առարկաներու հանած ձայն = ճողփիւն։ (թիակ = թի)։

Թմբուկի ձայն = դափիւն, դրնդիւն. դափել, դրնդել։

Թնդանօթի ձայն = որոտում, գոռում, բռմբիւն, թմբիւն. որոտալ, գոռալ։

Թուղթի ձայն = խշրտուք, խօշիւն։

Թոժիւնի ձայն = թնձկում։ (թոժիւն = արջի ձագ)։

Թոքի ձայն = խժռտուք։

Ժամացոյցի (գրպանի) ձայն = թիք-թաք։

Ժողովականի «ձայն» = հաւանութիւն, յօժարութիւն. հաւանիլ, հաւանութիւն տալ։

Իշու ձայն = զռինչ, զռնչիւնչ, զռոց. զռալ։

Լակոտի ձայն = կնձկնձում, կաղկանձում, վնկվնկոց, կաղկանձել։ (Լակոտ = շունի՝ գայլի ձագ)։

Լացի (բարձրաձայն) ձայն = կանչուռտուք, վայնասուն. կանչուռտել։

Լեզուին՝ քիմքին զարնուելուն ձայն = շաչում, շլարում. շաչել։

Լպուտի աղեղի ձայն = գզգզում. գզել, գզգզել։ (Լպուտ = աղեղով բամպակ եւ բուրդ գզող արհեստաւոր)։

Խաղացող փոքր աղջիկներու ձայն = ճվլտուք, ճվլտոց. ճվլտալ։

Խարազանի ձայն = շառաչ - շառաչիւն. շառաչել։

Խմբական ողբի ձայն = ջայլ։

Խնդումի (բարձրաձայն) ձայն = քրքիչ, քահքահ, խախանք. քրքջալ։

Խոզի ձայն = խանչիւն, բոհբոհիւն, գրդին. գրդալ։

Խոյի ձայն = պապաչիւն, կկմկիւն. պապաչել։

Խարդոցի ձայն = խորդում, խռկում, խռխռոց. խորդալ, խռկալ։

Խօսելու (կամաց) ձայն = հծծիւն, փսփսուք. հծծել, փսփսալ։

Ծեծելու ձայն = կոփիւն. կոփել։

Ծիծեռնակի ձայն = ճչիւն. ճչալ։

Ծղրիթի ձայն = ճռճռոց. ճռճռալ։ (Ծղրիթ = ոստոստող մարախի նմանող միջատ մը)։

Ծնծաղի ձայն = զանգիւն։ (Մետաղեայ գործիք՝ որ զանգիւններ կը հանէ. հնչակ)։

Կապիկի ձայն = պապաչիւն, կկմկիւն. պապաչել։

Կասկամի ձայն = գոյժ. գուժել։ (Կասկամ = բուի տեսակ մը. բուէճ)։

Կատուի ձայն = մլաւիւն, վակում, ճվճվոց, ճվճվակ, վակում. մլաւել, ճվճվալ։

Կարապի ձայն = կռիչ։ (Կարապ = փոր, պոթ, ձկնաքաղ)։

Կացինի ձայն = զնգիւն. զնգալ։

Կաքաւի ձայն = կրկջիւն, կղկղոց. կրկջալ։

Կլկլակի ձայն = կլկոց։ (Կլկլակ = ջուրով լեցուն ապակեայ աման կամ շիշ՝ որ ունի փայտեայ կամ մետաղեայ կազմած եւ վրան ալ ծխախոտի տեղ. փայտեայ կազմածին անցուած է կաշեայ խողովակ մը՝ որուն միջոցով կը ծխեն. «նարկիլէ»)։

Կոկորդի (խռպոտ) ձայն = կերկերում։

Կոկորդը ողողելու ձայն = խաղաջ, խաղաջիւն։

Կովի ձայն = բառաչիւն, բչիւն. բառաչել։

Կորիւնի ձայն = թնձկում։ (Կորիւն = անասուններու ձագ, գլխաւորաբար առիւծի՝ վագրի)։

Կռիւի ձայն = գոռում, գոչում. գոռալ գոչել։

Կռունկի ձայն = կռնչիւն, կանչիւն. կանչել։

Հազալու նշան տալու համար ձայն = քղոց։

Համրի ձայն = ղլղլոց։

Հառաչանքի (սաստիկ) ձայն = կառաչանք, թառաչանք։

- Պիտի շարունակուի։

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Դեկտեմբեր 8, 2020, Իսթանպուլ 

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2020