ԼՍՈՂՈՒԹԵԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ ՁԵՌՆԱՐԿ՝ ՇԻՇԼԻԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ

Ա­կան­ջի ա­ռող­ջու­թեան ու լսո­ղու­թեան պահ­պան­ման մի­ջազ­գա­յին օ­րը ե­րէկ նշուե­ցաւ նաեւ քա­ղա­քիս մէջ։ Այս առ­թիւ Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ սար­քուե­ցաւ ձեռ­նարկ մը, զոր միաս­նա­բար կազ­մա­կեր­պած էին Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւնն ու Ման­կանց դաս­տիա­րա­կու­թեան միու­թիւ­նը։

Ներ­կայ էին քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ, վեր­ջի­նիս խորհր­դա­կանն ու ձեռ­նար­կի գլխա­ւոր կազ­մա­կեր­պի­չը՝ Ին­ճի Էօզ­մեսթ­ճի, ընդ­հա­նուր քաղ­տու­ղար Մե­լի­քէ Ար­կիշ, որ ստանձ­նած էր նաեւ հան­դի­սա­վա­րի պար­տա­կա­նու­թիւ­նը։ Մեր հա­մայն­քէն եւս դէմ­քեր ներ­կայ էին այս ձեռ­նար­կին․ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս․ Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մա­նուկ Էօ­ղէր եւ իր վար­չա­յին ըն­կեր­նե­րը, Պէ­շիկթա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թե­նէն Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու, Թաքսիմ մար­զա­կում­բի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Կա­րօ Հա­մամ­ճեան եւ մար­զիկ­ներ, Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ար­փի Մա­նու­կեան, յա­րա­կից մար­մին­նե­րէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Շա­հե­կան ձեռ­նար­կի ժա­մա­նակ ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ, «Պո­ղա­զի­չի» հա­մալ­սա­րա­նէն Փրոֆ․ Տքթ․ Սում­րու Էօզ­սօյ, Տոց․ Տքթ․ Հան­տէ Սարթ, «Պահ­չէ­շէ­հիր» հա­մալ­սա­րա­նէն Փրոֆ․ Տքթ․ Ֆի­լիզ Փո­լատ, վի­րա­հատ Տքթ․ Էօ­մէր Ճեն­քէր  Ը­լը­ճա­լը եւ այլ ան­հատ­ներ, ո­րոնք անդ­րա­դար­ձան օ­րուան նշա­նա­կու­թեան։ Ե­լոյթ­նե­րը կը թարգ­մա­նուէին մատ­նա­խօ­սու­թեամբ կամ նշան­նե­րու այ­բու­բե­նով։

Ե­լոյ­թով հան­դէս ե­կաւ նաեւ համր ման­կանց երգ­չա­խում­բը։

 

   

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015