Ենթագետին

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան աղ­բիւր­նե­րէն ող­ջու­նե­լի լու­րեր հա­սան վեր­ջին օ­րե­րուն։ Թէ՛ քա­նա­կի եւ թէ ո­րա­կի ա­ռու­մով հի­ւան­դա­նո­ցի հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար սահ­մա­նուած է նոր գա­գաթ մը։ Ա­ռա­ւե­լա­գոյն ճշգրտու­թեամբ ախ­տա­ճա­նաչ­ման տուեալ­ներ ա­պա­հո­վե­լու ճա­նա­պար­հին մեծ ար­դիւն­քի մը եւ ան­բաղ­դա­տե­լի հնա­րա­ւո­րու­թեան մը հա­սած է Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցը՝ շնոր­հիւ հո­գա­բար­ձու­թեան աստ­ղա­բաշ­խա­յին ներդ­րում­նե­րուն։

Գթու­թեան յար­կը մեր հա­մայն­քի թէ՛ ա­մե­նա­մեծ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րով եւ թէ ա­մե­նա­մեծ ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թիւ­նով գոր­ծող կա­ռոյ­ցը կը նկա­տուի։ Չու­նինք ու­րիշ ո­րե­ւէ հաս­տա­տու­թիւն, որ իր գոր­ծու­նէու­թիւն ծա­ւա­լած բնա­գա­ւա­ռին մէջ հա­սած ըլ­լայ այս­քան յա­ռա­ջա­տար դիր­քի մը։

Վար­չա­կան լուրջ պա­շա­րի մը եւ տե­սիլ­քի մը պտուղն է հի­ւան­դա­նո­ցին այ­սօ­րուան հա­սած մա­կար­դա­կը։ Մէկ կող­մէ շէն­քի ֆի­զի­քա­կան խնամ­քը, իսկ միւս կող­մէ մա­տու­ցուած ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն հա­մար ե­րաշ­խի­քի հա­մա­զօր թեք­նիկ են­թա­կա­ռու­ցուած­քի ա­պա­հո­վու­մը։ Այս եր­կու ա­ռանցք­նե­րը շատ լուրջ հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւ­նով մը հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն յա­ռաջ կը տա­րուին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան կող­մէ։ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի եւ ըն­կեր­նե­րուն կա­տա­րած աշ­խա­տան­քին ար­դիւն­քը ա­նան­տե­սե­լի է ու ծա­փա­հա­րե­լի։

Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցը այ­սօր ա­մուր են­թա­գե­տին մը ու­նի իր զար­գա­ցու­մը կա­յուն հու­նի մը մէջ տե­ւա­կա­նաց­նե­լու հա­մար։ Հաս­տա­տու­թեան ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը մէ­կէ ա­ւե­լի ճա­կատ­նե­րու վրայ հե­ռա­տես եւ հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տանք կը տա­նի, որ­պէս­զի Գթու­թեան յար­կը մնայ իր բարձ­րու­թեան վրայ եւ ա­նոր վե­րել­քը մղիչ ու­ժի մը վե­րա­ծուի մեր ամ­բողջ հա­մայն­քին տե­սա­կէ­տէ։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ, սա բա­ցա­ռիկ օ­րի­նակ մըն է մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քէն ներս անդ­րա­դառ­նա­լու եւ փաս­տե­լու հա­մար, թէ մեր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը ինչ­պի­սի՛ դիր­քի մը կրնան հաս­նիլ՝ ե­թէ ի­րենց նե­րու­ժը օգ­տա­գոր­ծեն լիար­ժէք եւ ի­րա­տես ձե­ւով։

Այս օ­րե­րուն, վստա­հա­բար, շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րու նոր տա­րափ մը կ՚ապ­րուի հո­գա­բար­ձու­թեան մօտ։

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

 

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015