ՀԱՆԳԻՍՏ

ՆՈՐԻՆ ԱՄԵՆԱՊԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
ՏԷՐ ՄԵՍՐՈՊ Ս. ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ
ԵՐԱՆԱՇՆՈՐՀ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻՆ ՀԱՅՈՑ ԹՈՒՐՔԻՈՅ

Հայրն մեր հոգեւոր եւ գլուխն Առաքելական Եկեղեցւոյս մերոյ, որ ի Թուրքիա՝

ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ
ՏԷՐ ՄԵՍՐՈՊ Բ. ՊԱՏՐԻԱՐՔՆ
(ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ)

փոխեցաւ առ Աստուած ի յոյս կենացն յաւիտենից ընդ հովանեաւ Սուրբ Փրկիչ Հիւանդանոցի Ազգիս Հայոց յամին 2019, յ8ն Մարտի յաւուրն Ուրբաթու, ի ժամուս միջօրէին յետ երկարատեւ հիւանդութեան։ Կամք Տեառն օրհնեալ եղիցի։

Կարգ օծման եւ հանդէս յուղարկաւորութեան բազմավաստակ վախճանելոյն կատարեսցի ի 17ն Մարտի ի ժամ 10.00-ի, ի Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր Եկեղեցւոջ Գումգաբու թաղի քաղաքիս եւ ամփոփի մարմինն յԱզգային գերեզմանատանն որ ի Շիշլի, ի շարս նախորդաց իւրոյ։

Վախճանմամբ հօրն մերոյ սիրելւոյ բարձեալ լինի վաստակաւոր անդամն հոգեւորական դասուն Հայաստանեայցս Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ։

Առ Աստուած փոխի ի կենաց աստի մինն ի չորից Աթոռակալաց ի Նուիրապետական Աթոռոց Հայաստանեայցս Եկեղեցւոյ։ Լրի ձայն աւետարանչին սրբազան բեմին։ Զրաւի աստի կենաց այրն արի եւ բարի՝ որ վայելէր զվստահութիւն Պետութեան մերոյ, զյարգանս Ազգիս Մերոյ եւ զսէր ամենայն որդւոց իւրոց որոց վասն ետ զանձն իւր պատարագ ի վերայ սեղանոյ սրբութեան սպասու Եկեղեցւոյ։

Կամք ամենեքեան առաջի Անեղին Աստուծոյ եւ մորմոքմամբ սրտի հայցեմք ի Հօրէ Ամենակալէ զի ի լոյս երեսաց իւրոց հանգուսցէ զհոգի ծառային իւրոյ եւ պաշտօնէին։ Տէր Աստուած Փրկիչ մեր շնորհեա՛ սմա յարդար դատաւորութեան քում ընդ Պետրոսեան աթոռակցութեանցն վերապատուիլ։ 

Աղաչեսցուք զԱմենակալն Աստուած, զի անսասան պահեսցէ զԵկեղեցի իւր, եւ մխիթարութիւն Ս. Հոգւոյ պարգեւեսցէ սգազգեաց համայն ժողովրդեան մերոյ եւ ամենայն պաշտօնէից Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ։

ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԹՈՒՐՔԻՈՅ

Երկուշաբթի, Մարտ 11, 2019