Ի ՏԷՐ ՀԱՆԳԱՒ ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԱԹՈՌԻ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐԷՆ Տ. ԿՈՐԻՒՆ ԱՐՔ. ՊԱՊԵԱՆ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ ի Տէր հան­գած է Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ե­րի­ցա­գոյն միա­բան­նե­րէն Տ. Կո­րիւն Արք. Պա­պեան։

Ան­թի­լիա­սի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ իր վեր­ջին օծ­ման, յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան եւ թաղ­ման կար­գը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ այս շա­բա­թա­վեր­ջին Կի­լի­կեան Ա­թո­ռի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ մայր տա­ճա­րին մէջ։

Ուրբաթ, Մայիս 22, 2015