ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ ՄԵԾ ՀՐՃՈՒԱՆՔ

 Մեր հա­մայն­քին ու­շադ­րու­թիւ­նը ե­րէկ՝ Հո­գե­գալս­տեան տօ­նին առ­թիւ կեդ­րո­նա­ցած էր Պէ­յօղ­լուի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս ա­ւան­դա­կան շու­քով Հո­գե­գա­լուս­տը նշուե­ցաւ Պէ­յօղ­լուի մէջ։ Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նար­կու­թեան 208-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գա­հեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, որ տուաւ նաեւ օ­րուան պատ­գա­մը։

Ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րէն սկսեալ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ապ­րուե­ցաւ Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ուր պա­տա­րա­գեց Տ. Շնորհք Ա­բե­ղայ Տօ­նի­կեան։ Ներ­կայ էին նաեւ Տ. Միւ­ռոն Ա. Քհնյ. Այ­վա­զեան եւ Տ. Մաշ­տոց Քհնյ. Գալ­փաք­ճեան։ Ս. Սե­ղա­նին սպա­սար­կե­ցին Վահ­րամ Սրկ. Լիւ­լէ­ճեան, Լե­ւոն Սրկ. Գու­յում­ճեան, Պրա­զի­լիա­յէն հիւ­րա­բար քա­ղաքս գտնուող Գրի­գոր Սրկ. Իւ­թիւ­ճեան, նաեւ ու­րա­րա­կիր­ներ ու դպիր­ներ։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը ներ­դաշ­նա­կօ­րէն կա­տա­րուե­ցան Ա­սո­ղիկ երգ­չա­խում­բին կող­մէ։

Օ­րուան քա­րո­զին մէջ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը անդ­րա­դար­ձաւ Հո­գե­գալս­տեան տօ­նի ի­մաս­տին։ Ա­ւե­լի վերջ ան գնա­հա­տան­քով ար­տա­յայտուե­ցաւ Պէ­յօղ­լուի թա­ղա­յին խոր­հուր­դի գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ, ո­րու շնոր­հիւ պայ­ծառ վի­ճա­կի մէջ կը գտնուին թա­ղի ե­կե­ղե­ցի­ներն ու բո­լոր մար­մին­նե­րը։ Քա­րո­զիչ Սրբա­զան Հայ­րը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ նշեց, թէ կա­տա­րուած գնա­հա­տանք­նե­րով հան­դերձ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի հաս­ցէին եր­բեմն նաեւ կը կա­տա­րուին քննա­դա­տու­թիւն­ներ։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ ան կանգ ա­ռաւ Թո­քաթ­լեան խա­նի ա­ռա­ւել ար­դիւ­նա­ւէտ ար­ժե­ւոր­ման հար­ցին վրայ, ինչ որ մշտա­պէս կը զբա­ղեց­նէ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն օ­րա­կար­գը։ Սրբա­զան Հայ­րը դրուա­տի­քով ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ներ­կայ վի­ճա­կին շուրջ ու մաղ­թեց յա­րա­տե­ւու­թիւն։

Յա­ւարտ Ս. Պա­տա­րա­գի կա­տա­րուե­ցաւ նաեւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն։

Կրօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րէն վերջ, ե­կե­ղեց­ւոյ յար­կից «Նա­րե­կեան» սրա­հին մէջ սար­քուե­ցաւ սի­րոյ սե­ղան։ Աշ­խար­հիկ հան­դի­սու­թեան եւս նա­խա­գա­հեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, ո­րու կող­քին էին Տ. Շնորհք Ա­բե­ղայ Տօ­նի­կեան եւ Տ. Մաշ­տոց Քհնյ. Գալ­փաք­ճեան։ Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ա­բիկ Հայ­րա­պե­տեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը շատ ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լե­ցին ներ­կա­նե­րը։ Սի­րոյ սե­ղան­նե­րուն շուրջ հա­մախմ­բուած էին հա­մայն­քա­յին մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Է­սաեան լի­սէի տնօ­րէ­նու­հի Սա­թե­նիկ Նշան, միջ­նա­կար­գի տնօ­րէ­նու­հի Առ­լին Ե­շիլ­թէ­փէ, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ, մտա­ւո­րա­կան­ներ եւ հիւ­րեր։

Օ­րուան յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ Պէ­յօղ­լուի դի­ւա­նա­պետ Վա­ղար­շակ Չիլ­ճեա­նի, որ հան­դէս ե­կաւ նաեւ ող­ջոյ­նի խօս­քով մը։ Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի գոր­ծու­նէու­թեան վե­րա­բե­րեալ տե­ղե­կա­գի­րը ըն­թեր­ցեց Սար­գիս Տէ­միր­ճեան եւ ընդ­հա­նուր հա­շուա­կալ Ա­ւե­տիս Քէ­պապ­ճեան փո­խան­ցեց ելմ­տա­կան վի­ճա­կին շուրջ տե­ղե­կու­թիւն­ներ։

Սէր­ճան Կա­զէ­րօղ­լու եւ Սերժ Մսըր գոր­ծադ­րե­ցին ե­րաժշ­տա­կան յայ­տա­գիր։ Ար­տա­սա­նեց Հա­րի Վեր­նի­շեան եւ ար­տա­յայտուե­ցաւ Ժան Քրիս Տօ­նա­պե­տեան։

Ներ­կա­նե­րուն հետ ի­րենց սրտի խօս­քը բաժ­նե­ցին նաեւ Տոց. Վարդ Շի­կա­հեր եւ Ե­րե­ւա­նէն ա­րե­ւե­լա­գէտ Յաս­միկ Ստե­փա­նեան։

Սի­րոյ սե­ղա­նը ա­ւար­տին հա­սաւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեա­նի հուսկ բան­քով։ Իր խօս­քին մէջ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ընդգ­ծեց, որ ե­կե­ղե­ցին պէտք ու­նի մար­դու­ժի, հե­տե­ւա­բար պէտք է ա­պա­հո­վել ե­րի­տա­սար­դու­թեան մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ա­նոր կեան­քին։ Ան այս հանգ­րուա­նին եւս անդ­րա­դար­ձաւ Թո­քաթ­լեան խա­նի նիւ­թին ու մաղ­թեց, թէ ա­նոր ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թեան մա­կար­դա­կը բարձ­րա­ցուի եւ յա­ջորդ տա­րուան Հո­գե­գալս­տեան սե­ղա­նին ժա­մա­նակ այդ­պի­սի ձեռք­բե­րու­մով մը բազ­մա­պատ­կուի խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը։

Փակ­ման ա­ղօթ­քէն վերջ ներ­կա­նե­րը հրա­ժեշտ ա­ռին՝ յա­ջո­ղու­թիւն եւ կա­րո­ղու­թիւն մղա­թե­լով Պէ­յօղ­լուի ըն­տա­նի­քի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն։

 

 

Երկուշաբթի, Մայիս 25, 2015