ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՕԾՈՒՄ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. Ան­նա ե­կե­ղեց­ւոյ օծ­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Այս սրբա­տե­ղին թէ՛ նոր է եւ թէ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ վե­րա­նո­րո­գեալ։ Ար­դա­րեւ, Ե­րե­ւա­նի սրտին վրայ՝ Սա­յաթ Նո­վա պո­ղո­տա­յի եւ Ա­բո­վեան փո­ղո­ցի խաչ­մե­րու­կին գտնուող մայ­րա­քա­ղա­քի պատ­մա­կա­նօ­րէն հնա­գոյն Ս. Ան­նա ե­կե­ղե­ցին է այս մէ­կը, ո­րուն հին բա­ժի­նը վե­րա­նո­րո­գուած է։ Մա­տու­ռի մը բնո­րոշ չա­փե­րով այդ պատ­մա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից կա­ռու­ցուած է նաեւ նոր ե­կե­ղե­ցի մը եւ եր­կու­քը ի­րա­րու հետ ամ­բող­ջա­նա­լով ար­դէն եր­կինք խո­յա­ցած են որ­պէս մայ­րա­քա­ղա­քի կա­րե­ւոր սրբա­վայ­րե­րէն մին։ Այս ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րած տա­րած­քին վրայ կա­ռու­ցուած է նաեւ վար­չա­կան հա­մա­լիր մը, որ նա­խա­տե­սուած է որ­պէս Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ե­րե­ւա­նի մաս­նա­շէն­քը։

Ե­րէկ, այս նոր ե­կե­ղեց­ւոյ բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Տնտե­սա­կան բաժ­նի վա­րիչ Տ. Մու­շեղ Եպսկ. Պա­պաեան, որ շրջա­պա­տուած էր բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու կող­մէ։ Այս առ­թիւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը հո­գե­ւոր ու­րա­խու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան ինչ­պէս ե­կե­ղեց­ւոյ, այն­պէս ալ ա­նոր գմբէ­թի խա­չե­րու օծ­ման ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան։

Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը այս առ­թիւ իր օրհ­նու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցեց յայտ­նի բա­րե­րար Հրայր Յով­նա­նեա­նին, ո­րու նուի­րա­տուու­թեամբ կա­ռու­ցուած է ե­կե­ղե­ցին եւ յա­րա­կից հա­մա­լի­րը։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 30, 2015