ՄԻՒՌՈՆԱԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱՐԳ

Ե­րէկ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ նո­րօրհ­նեալ Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի բաշխ­ման ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին նա­խա­գա­հու­թեամբ միւ­ռո­նա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­լեք եւ Մա­րի Մա­նու­կեան» գան­ձա­տան մէջ։ Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քով սկսաւ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջմիած­նի Դի­ւա­նա­պետ Տ. Ար­շակ Եպսկ. Խա­չատ­րեան։ Այս վեր­ջի­նը ու­րա­խու­թեամբ փաս­տեց, որ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տօ­նա­կան շրջա­նը կ՚եզ­րա­փակուի՝ Յաղ­թու­թեան Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի բաշխ­մամբ։ Այ­նու­հե­տեւ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նով լի ա­նօթ­նե­րը փո­խան­ցեց Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեա­նին, Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նին եւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան աշ­խար­հա­տա­րած ե­րե­սու­նեօթ թե­մե­րու ա­ռաջ­նորդ­նե­րուն։

Այս առ­թիւ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը տուաւ նաեւ իր պատ­գա­մը, որ ը­սաւ, թէ Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նը հո­գե­ւոր նո­րո­գու­թեան խոր­հուրդ ու­նի իր մէջ։ Ամենայն Հայոց Հայրապետը շեշ­տեց, որ աշ­խար­հի զա­նա­զան կող­մե­րէն հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու կող­մէ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան բերուած խա­նդա­վառ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը վկա­յէ մեր հո­գե­ւոր զար­թօն­քին մա­սին։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ՕՐԵՐ

Մինչ շա­բա­թա­վեր­ջի սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի օրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ յատ­կան­շա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը ի­րա­րու կը յա­ջոր­դեն այս օ­րե­րուն։ Ե­րէկ, Մայ­րա­վան­քի հա­մա­լի­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ «Գա­րե­գին Ա.» կրթա­կան կեդ­րո­նի պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին նա­խա­գա­հու­թեամբ ո­գե­կո­չուե­ցաւ իր եր­ջան­կա­յի­շա­տակ նա­խոր­դը՝ հո­գե­լոյս Գա­րե­գին Ա. Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սը։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը հան­դի­սա­պե­տեց Մայր Տա­ճա­րի զան­գա­կա­տան հո­վա­նիին ներ­քեւ գտնուող եր­ջան­կա­յի­շա­տակ հայ­րա­պե­տի շիր­մին մօտ կա­տա­րուած հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թեան։ Ներ­կայ էին նաեւ Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան եւ Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան։ Ա­ւե­լի վերջ հան­դի­սա­ւո­րա­պէս կա­տա­րուե­ցաւ «Գա­րե­գին Ա.» կրթա­կան կեդ­րո­նի բա­ցու­մը։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը այս առ­թիւ իր բարձր գնա­հա­տան­քին ա­ռար­կայ դար­ձուց բա­րե­րար Թի­թի­զեան ա­մո­լը։

Նոյն­պէս ե­րէկ Մայ­րա­վան­քի տա­րած­քէն ներս Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին ձե­ռամբ հան­դի­սա­ւո­րա­պէս օ­ծուե­ցան 2015-ի տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած խաչ­քա­րե­րը, ո­րոնք ու­նին 6 մեթր բարձ­րու­թիւն։ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի մուտ­քաս­րա­հին մէջ ալ բա­ցուե­ցաւ «Սրբա­լոյս Միւ­ռոն» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէս մը։

Ի լրումն այս բո­լո­րին, ե­րե­կո­յեան, Ե­րե­ւա­նի Օ­փե­րա­յի հա­մա­լի­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր հա­մերգ մը։ Այս­պէս «Ա­րամ Խա­չա­տու­րեան» ֆիլ­հար­մո­նիա­յի մեծ դահ­լի­ճին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նար­կը, ո­րու ըն­թաց­քին հան­դէս ե­կաւ Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ֆիլ­հար­մո­նիք նուա­գա­խում­բը։ Հա­մեր­գին զու­գա­հեռ դահ­լի­ճի մուտ­քաս­րա­հին բա­ցուե­ցաւ ցու­ցա­հան­դէս մը, որ խո­րագ­րուած էր՝ «Հա­յոց ե­կե­ղե­ցին մի­ջազ­գա­յին թղթա­տա­րա­յին բա­ցիկ­նե­րուն մէջ»։

­Միւս կող­մէ, այս ա­ռա­ւօտ ալ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի «Ա­լեք եւ Մա­րի Մա­նու­կեան» գան­ձա­տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ սրբա­լոյս Միւ­ռո­նին ձօ­նուծ դրոշ­մա­թուղ­թե­րու կնքնման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 30, 2015