ԿԱՆՈՆ ՀՈԳՒՈՅՆ ՍՐԲՈՅ ԳԱԼՍՏԵԱՆ

Գոհունակութեամբ վերահասու կ՚ըլլանք, թէ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հրա­տա­րակ­չու­թեան յանձ­նա­խում­բը լոյս ըն­ծա­յեց «Կա­նոն հոգ­ւոյն սրբոյ գալս­տեան» խո­րագ­րեալ գրքոյ­կը, ե­կե­ղե­ցա­կան ու ե­կե­ղե­ցա­սէր շրջա­նակ­նե­րու գոր­ծա­ծու­թեան հա­մար։ Խմբագիրն է Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան։

Հո­գե­գա­լուս­տի տօ­նին, Ս. Պա­տա­րա­գի, օ­րուան մաս­նա­ւոր ա­ղօթք­նե­րու եւ շա­րա­կան­նե­րու եր­գե­ցո­ղու­թեան կա­նո­նա­ւո­րու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու նպա­տա­կաւ պատ­րաս­տուե­ցաւ նոր գրքոյկ մը, որ կը բաղ­կա­նայ քառասուն մե­ծա­դիր է­ջե­րէ եւ կը սկսի Կրօնական Ժողովի Ատենապետ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեա­նի ա­ռաջ­նոր­դող խօս­քով՝ «Այս հրա­տա­րա­կու­թեան առ­թիւ»։ Հայր Սուր­բը կը բա­ցատ­րէ, թէ սոյն գիր­քը կու գայ օ­ղակ մը եւս ա­ւելց­նել Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռոյ ծի­սա­կան-ա­րա­րո­ղա­կան հրա­տա­րա­կու­թեանց օգ­տա­շատ ու գործ­նա­կան աշ­խա­տու­թեանց փա­ղան­գին, ի պայ­ծա­ռու­թիւն Ս. Ե­կե­ղեց­ւոյ եւ ի գոր­ծա­ծու­թիւն դպրաց ու հա­ւա­տա­ցե­լոց։ «Սոյն գրքոյ­կի պատ­րաս­տու­թեան ըն­թաց­քին, մեր մտա­հո­գու­թիւն­նե­րէն մէկն էր նաեւ եր­գե­ցո­ղու­թեան ու ա­րա­րո­ղա­կար­գի միօ­րի­նա­կու­թիւ­նը ա­պա­հո­վել, տրա­մադ­րել նաեւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն, որ­պէս­զի Հո­գե­գալս­տեան տօ­նին խոր­հուր­դը փոր­ձեն լա­ւա­գոյնս ըմբռ­նել՝ ա­ղօթք­նե­րու եւ եր­գե­ցո­ղու­թեան ընդ­մէ­ջէն։ Յայտ­նի ճշմար­տու­թիւն է, թէ Հո­գե­գալս­տեան հօ­նը Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տա­ղա­ւա­րան­ման ար­ժէք վա­յե­լող տօ­նա­կա­տա­րու­թեան օր է»։

Հա­տո­րին մէջ բնագ­րի հան­դի­պա­կաց սիւ­նակ­նե­րուն վրայ տե­ղադ­րուած է աշ­խար­հա­բա­րի թարգ­մա­նու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ շա­րա­կան­նե­րու ձայ­նագ­րու­թիւն­նե­րը։ Բնա­գի­րէն ետք տե­ղադրուած են նաեւ շա­րա­կան­նե­րու բազ­մա­ձայն տար­բե­րակ­նե­րը։ Շա­րա­կան­նե­րու թէ՛ միա­ձայն եւ թէ բազ­մա­ձայն տար­բե­րակ­նե­րը պատ­րաս­տուած են Յա­րու­թիւն Էտ­վին Սրկ. Կա­լի­պեա­նի կող­մէ։

Սոյն հա­տո­րը, որ լոյս տե­սաւ Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ Ներ­սէ­սեան Դպրաց Դա­սու մե­կե­նա­սու­թեամբ, ի յի­շա­տակ բիւ­րա­ւոր նա­հա­տա­կաց։

Երկուշաբթի, Մայիս 25, 2015