ԷՍԱԵԱՆՑԻՆԵՐԸ ՓԱՅԼՈՒՆ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՒ ՀԱՍԱՆ ԼՈՂԻ ՄԷՋ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րած են Պէ­յօղ­լուի շրջա­նի վար­ժա­րան­նե­րուն մի­ջեւ կազ­մա­կեր­պուած լո­ղի մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին։ Պէ­յօղ­լուի Գա­ւա­ռա­պե­տու­թեան, Կրթա­կան տնօ­րէ­նու­թեան, Քա­ղա­քա­պե­տու­թեան եւ Մար­զա­կան տնօ­րէ­նու­թեան հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քը նա­խա­տե­սուած էր ե­րեք տա­րի­քա­յին խմբա­ւո­րում­նե­րու ձե­ւա­չա­փին մէջ։ Աստ­ղե­րը, փոք­րերն ու ա­մե­նա­փոք­րե­րը հան­դէս ե­կան յա­ջող ե­լոյթ­նե­րով։

Ա­մե­նա­փոք­րե­րու դա­սա­ւոր­ման մէջ Է­սաեա­նը ներ­կա­յա­ցու­ցին Թա­լիա Ե­շիլ­թէ­փէ, Նի­քոլ Իշ­կիւ­զար, Ար­տա Սու­սուք եւ Ճան Պա­րըշ։ Բո­լորն ալ ա­ռանց բա­ցա­ռու­թեան մաս կազ­մե­ցին ա­ռա­ջին ե­րեք դափ­նե­կիր­նե­րու շար­քին։ Թա­լիա Ե­շիլ­թէ­փէ նուա­ճեց ա­ռաջ­նու­թիւնը։

Փոք­րե­րու դա­սա­ւոր­ման մէջ Է­սաեա­նը ներ­կա­յա­ցու­ցին՝ Ի­լայ­տա Պօ­ղո­սեան, Թա­լիա Կէ­զէ­րօղ­լու, Լա­րի­սա Պէյ­լէր, Տա­ւիտ Իւ­կէ եւ Սա­յաթ Քուշ։ Նմա­նա­պէս այս խմբա­ւոր­ման տղաքն ալ ա­ռանց բա­ցա­ռու­թեան մաս կազ­մե­ցին ա­ռա­ջին ե­րեք դափ­նե­կիր­նե­րու շար­քին, մինչ Լա­րի­սա Պէյ­լէր նուա­ճեց ա­ռաջ­նու­թիւն։

Աստ­ղե­րու դա­սա­ւոր­ման մէջ Է­սաեա­նի 7-րդ դա­սա­րա­նէն Ա­րիս Թի­րեա­քիեան եւս նուա­ճեց ա­ռաջ­նու­թիւն մը։

Իսկ խմբա­յին մրցա­շար­քին մէջ Է­սաեա­նի կազ­մը դար­ձաւ ա­խո­յեան։ Խում­բին մէջ էին Ա­րիս Թի­րեա­քիեան, Ա­րաս Գա­րա­մըզ­րաք, Շանթ Շիմ­շէք­չաք եւ Ճան Ե­շիլ­թէ­փէ։

Այս գե­րա­զանց յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծե­ցին Է­սաեա­նի ըն­տա­նի­քին մօտ։ Տղա­քը մե­տայլ­նե­րով եւ բա­ժա­կով վար­ժա­րան վե­րա­դառ­նա­լով՝ ի­րենց դա­սըն­կեր­նե­րուն կող­մէ շրջա­պա­տուե­ցան ջեր­մօ­րէն։ Է­սաեա­նի նա­խակր­թա­րա­նի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Առ­լին Ե­շիլ­թէ­փէ եւ մար­զան­քի ու­սուց­չու­հի Ան­ժէլ Ե­լէ­կէնն ալ շնոր­հա­ւո­րե­ցին ա­շա­կերտ­նե­րը։

Միւս կող­մէ, Է­սաեան վար­ժա­րա­նի 5-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րէն Ա­լէն Նշան ա­ռաջ­նու­թիւն մը նուա­ճեց «Mind Lab»ի Թուր­քիոյ 9-րդ ա­ւար­տա­կա­նին շրջագ­ծով։ Այս ար­դիւն­քին հի­ման վրայ ան ի­րա­ւունք շա­հե­ցաւ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին ներ­կա­յաց­նե­լու Թուր­քիան։ Ա­լէն Նշան ան­ցեալ տա­րի ալ նոյն շրջագ­ծով եր­րորդ դիր­քին տի­րա­ցած էր հա­մաշ­խար­հա­յին մա­կար­դա­կով։

Չորեքշաբթի, Մայիս 13, 2015