ՏԱՏԵԱՆԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԷՍԿԻՇԷՀԻՐ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ըն­թա­ցա­ւարտ դա­սա­րա­նի սա­նե­րը ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Սիվ­րի­հի­սար եւ Էս­կի­շէ­հիր։ Տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րա­մի կող­մէ գլխա­ւո­րուած խում­բին կ՚ու­ղեկ­ցէին նաեւ դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան կազ­մէն դէմ­քեր։

Տա­տեան­ցի­նե­րը Սիվ­րի­հի­սա­րի մէջ այ­ցե­լե­ցին պատ­մա­կան հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցին, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն վե­րա­նո­րո­գուած է տեղ­ւոյն քա­ղա­քա­պե­տու­թեան կող­մէ։ Ե­կե­ղե­ցիէն հրա­ժեշտ առ­նե­լէ վերջ խում­բը այ­ցե­լեց նաեւ շրջա­կայ­քի եր­բեմ­նի հայ­կա­կան թա­ղա­մա­սը, ուր եւս կան ո­րոշ հետ­քեր։

Սիվ­րի­հի­սա­րէն վերջ տա­տեան­ցի­նե­րը ան­ցան Էս­կի­շէ­հիր, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կը դա­սուի Թուր­քիոյ վե­րելք ար­ձա­նագ­րած քա­ղաք­նե­րու շար­քին։ Քա­ղա­քի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ար­ժէք­նե­րուն ծա­նօ­թա­նա­լու եւ բնա­կան գե­ղեց­կու­թիւն­նե­րուն հա­ղորդ դառ­նա­լու զու­գա­հեռ տա­տեան­ցի­նե­րը վա­յե­լե­ցին ի­րա­րու հետ կարճ դա­դա­րի մը հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը։

Խում­բը Իս­թան­պուլ վե­րա­դար­ձաւ վառ տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րով։

Չորեքշաբթի, Մայիս 13, 2015