ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ «ԱՐՄԱՇ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ

Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի 82-րդ գա­հա­կա­լը՝ հո­գե­լոյս Շնորհք Պատ­րիարք Գա­լուս­տեան շա­բա­թա­վեր­ջին ո­գե­կո­չուե­ցաւ իր վախ­ճան­ման 25-րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ Այս առ­թիւ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ ան վեր­յի­շուե­ցաւ փա­ռա­շուք ձեռ­նար­կով մը, որ Շա­բաթ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Գում­գա­բուի մէջ։ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մա­լի­րէն ներս, Ս. Որդ­ւոց Ո­րոտ­ման տա­ճա­րի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սու­թիւ­նը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Հո­գե­լոյս Պատ­րիար­քի ո­գե­կոչ­ման հա­մար կազ­մա­կեպուած էր հո­գե­ւոր փայ­լուն հա­մերգ մը, ո­րու ծրա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ յա­ջո­ղու­թեամբ։ Շնորհք Պատ­րիար­քի վախ­ճան­ման 25-րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ յա­տուկ պատ­գամ մը ու­ղար­կած էր Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը։ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան դպրվեան­քի «Ար­մաշ» երգ­չա­խումբն ալ հան­դէս ե­կաւ խո­րա­պէս տպա­ւո­րիչ եւ ան­մո­ռա­նա­լի հա­մեր­գով մը։

Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դի կող­քին ե­րե­կոյ­թին մաս­նակ­ցե­ցան Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, յա­նուն Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նէն ժա­մա­նած պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րը՝ Տ. Գէորգ Եպսկ. Սա­րո­յեան, Տ. Պար­թեւ Վրդ. Բար­սե­ղեան եւ Տ. Ռու­բէն Վրդ. Զար­գա­րեան, Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Դպրե­վան­քի տե­սուչ Տ. Թոր­գոմ Վրդ. Տօ­նո­յեան, Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Պոլ­սոյ Ա­թո­ռի վե­ղա­րա­ւոր հայ­րե­րը, քա­հա­նա­յից դա­սը։ Ձեռ­նար­կի մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էին Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան, Վաքըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճան եւ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն բա­զում ծա­նօթ դէմ­քեր, ինչ­պէս նաեւ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու։ Հարկ է նշել, որ «Ար­մաշ» երգ­չա­խում­բի այ­ցե­լու­թեան բո­լոր ծախ­սե­րը դի­մագ­րա­ւուած էին Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի կող­մէ կա­տա­րուած նուի­րա­տուու­թեամբ։

Ո­գե­կոչ­ման ե­րե­կոյ­թի հան­դի­սա­վարն էր Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, որ հա­ղոր­դա­կան ո­ճով մը կա­տա­րեց այդ պաշ­տօ­նը։ Յայ­տագ­րի սկիզ­բին Տ. Գէորգ Եպսկ. Սա­րո­յեան ըն­թեր­ցեց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին կող­մէ փո­խան­ցուած պատ­գա­մը։ Ա­պա Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րէն Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան ծա­ւա­լուն ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ վախ­ճա­նեալ Շնորհք Պատ­րիար­քի կեան­քին ու գոր­ծու­նէու­թեան վե­րա­բե­րեալ։ Սրտի խօս­քեր ար­տա­սա­նե­ցին ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի գլխա­ւոր խմբա­գիր Ա­րա Գօ­չու­նեան եւ «Մար­մա­րա» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­պետ Ռո­պէր Հատ­տէ­ճեան։

Այս խօս­քե­րէն վերջ սկսաւ յայ­տագ­րի ե­րաժշ­տա­կան բաժ­նին գոր­ծադ­րու­թիւ­նը։ Նախ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի «Ար­մաշ» դպրաց խում­բը հո­գե­ւոր եր­գե­րու փունջ մը ներ­կա­յա­ցուց՝ խմբա­վա­րու­թեամբ Էտ­վին Սրկ. Կա­լի­պեա­նի։

Յայ­տագ­րի երկ­րորդ բա­ժի­նը ամ­բող­ջու­թեամբ յատ­կա­ցուած էր Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան դպրե­վան­քի «Ար­մաշ» երգ­չա­խում­բին։ Այս բաժ­նի սկիզ­բին Տ. Թոր­գոմ Վրդ. Տօ­նո­յեան հան­դէս ե­կաւ սրտի խօս­քով մը։ Ա­ւե­լի վերջ Կի­լի­կեան Ա­թո­ռի դպրե­վան­քին «Ար­մաշ» երգ­չա­խում­բը ներ­կա­յա­ցուց հո­գե­ւոր եր­գեր՝ Տ. Գա­րե­գին Վրդ. Շ­խր­տ­մեա­նի խմբա­վա­րու­թեամբ։ Աս­մունք­նե­րով հա­մե­մուած ծրա­գիր մը գոր­ծադ­րուե­ցաւ «Ար­մաշ»ին կող­մէ ու ներ­կա­նե­րուն հա­մար իս­կա­պէս ե­զա­կի հա­ճոյք մըն էր հե­տե­ւիլ ա­նոր հեշ­տա­լուր կա­տա­րում­նե­րուն։

Ե­րե­կոյ­թի եզ­րա­փա­կիչ հանգ­րուա­նին Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան հան­դէս ե­կաւ գնա­հա­տան­քի խօս­քով մը։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը այս առ­թիւ մաս­նա­ւոր գրու­թիւն մը պատ­րաս­տած էր՝ ար­տա­յայ­տե­լու հա­մար իր խո­րին ե­րախ­տա­գի­տու­թիւ­նը Ա­մե­նայն Հա­յոց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին նկատ­մամբ։ Այդ գրու­թիւ­նը ըն­թեր­ցուե­ցաւ եւ յանձ­նուե­ցաւ Տ. Գէորգ Եպսկ. Սա­րո­յեա­նին՝ որ­պէս­զի փո­խան­ցէ Նո­րին Սրբու­թեան։ Ա­պա Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան բարձր գնա­հա­տեց ո­գե­կոչ­ման հան­դի­սու­թեան կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը եւ բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք ներգ­րա­ւուած էին յայ­տագ­րին մէջ։ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը բարձր գնա­հա­տան­քով ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան դպրե­վան­քի «Ար­մաշ» երգ­չա­խում­բին մա­սին։ Ի յի­շա­տակ Իս­թան­պու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած այս յատ­կան­շա­կան հա­մեր­գին՝ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը յու­շա­նուէր մըն ալ յանձ­նեց հաս­տա­տու­թեան տե­սու­չին՝ Տ. Թոր­գոմ Վրդ. Տօ­նո­յեա­նին։

Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դի խօս­քէն վերջ կա­տա­րուե­ցաւ նկա­րա­հա­նում եւ միա­բե­րան եր­գուած Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քով ե­րե­կոյ­թը հա­սաւ իր ա­ւար­տին։

Ա­ւե­լի վերջ, յա­րա­կից «Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ սարքուե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թիւն մը, ո­րու ըն­թաց­քին ներ­կա­նե­րը ա­ռիթն ու­նե­ցան շնոր­հա­ւո­րե­լու եր­կու «Ար­մաշ»նե­րու ան­դամ­նե­րը, ո­րոնց ներ­կա­յա­ցու­ցած այս հո­գե­ւոր հա­մեր­գը իս­կա­պէս ա­ռանձ­նա­ցաւ իր ո­րա­կով ու մա­կար­դա­կով։

Միւս կող­մէ, ե­րէկ մեր բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ յա­ւարտ կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գի կա­տա­րուե­ցան հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն­ներ՝ Շնորհք Պատ­րիար­քի վախ­ճան­ման 25-րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016