ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻՆ ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԱՌԹԻՒ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԴԷՊԻ ԳԱՒԱՌԻ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը վեր­ջերս Մեծ պա­հոց Մի­ջին­քին առ­թիւ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը կա­տա­րեց դէ­պի Կե­սա­րիա, Իս­քէն­տէ­րուն եւ Վա­գըֆ­լը­գիւղ։ Սե­ւան Ա­կօ­շեա­նի խմբա­վա­րու­թեամբ երգ­չա­խում­բը ի­րա­կա­նա­ցուց Ս. Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւն­ներ գա­ւա­ռի մեր այս ե­րեք ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ։ Ուխ­տագ­նա­ցու­թիւ­նը գլխա­ւո­րեց Տ. Զա­քէս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, ո­րու կող­քին էին Տ. Տրդատ Քհնյ. Ու­զու­նեան եւ Տ. Գէորգ Ա. Քհնյ. Չը­նա­րեան։ Դպրա­պետ Խա­չիկ Սրկ. Սա­րը­լըի գլխա­ւո­րու­թեամբ Ս. Սե­ղա­նին սպա­սար­կու­թիւն­նե­րը կա­տա­րե­ցին դպրաց դա­սու սար­կա­ւագ­նե­րը, կի­սա­սար­կա­ւագ­նե­րը եւ ու­րա­րա­կիր­նե­րը։ Ուխ­տագ­նա­ցու­թեան ա­ռա­ջին հանգրուա­նը հան­դի­սա­ցաւ Կե­սա­րիան, ուր Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պա­տա­րա­գեց եւ քա­րո­զեց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։ Յա­ւարտ ա­րա­րո­ղու­թեան, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն մըն ալ կա­տա­րուե­ցաւ Կե­սա­րիոյ հա­յոց գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ։

Ուխ­տագ­նա­ցու­թեան երկ­րորդ հանգ­րուա­նը ե­ղաւ Իս­քէն­տէ­րու­նի Ս. Քա­ռա­սուն մա­նուկ ե­կե­ղե­ցին, ո­րու ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան առ­թիւ դար­ձեալ պա­տա­րա­գեց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան եւ քա­րո­զեց Քա­ռա­սուն մա­նուկ­նե­րու ա­մուր հա­ւատ­քին շուրջ։ Նոյն­պէս հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ տեղ­ւոյն գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ։ Իս­քէն­տէ­րու­նէն սկսեալ ուխ­տա­ւո­րաց խում­բին միա­ցաւ նաեւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Ա­ւե­տիս Քհնյ. Թա­պա­շեան։

Սա­մա­թիա­ցի­նե­րու ուխ­տագ­նա­ցու­թեան եր­րորդ հանգ­րուա­նը հան­դի­սա­ցաւ Վա­գըֆ­լը­գիւ­ղը, ուր Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցուե­ցաւ Ս. Պա­տա­րագ եւ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թիւն։ Այս­տեղ եւս հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն կա-­տա­րուե­ցաւ գիւ­ղի գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ։

Սա­մա­թիա­ցի ուխ­տա­ւոր­ներն ու գիւ­ղի բնա­կիչ­նե­րը Մեծ պա­հոց խորհր­դա­ւոր ներ­կայ օ­րե­րուն գիր­կընդ­խառ­նուե­ցան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

Սա­հա­կեան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի տնօ­րէն խոր­հուր­դի հա­ղոր­դում­նե­րով, բազ­ման­դամ խում­բը ան­մո­ռա­նա­լի տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րով վե­րա­դար­ձաւ Իս­թան­պուլ։

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015