ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ Ս. ԶԱՏԿԻ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԽԱՆԴԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի յար­կէն ներս Ս. Զատ­կուան նա­խոր­դող շրջա­նին ապ­րուե­ցաւ ար­տա­սո­վոր խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Թէ՛ դպրո­ցէն ներս եւ թէ դուրս, տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չաց կազ­մին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կեան­քի կո­չուե­ցան շարք մը ծրագ­րեր, ո­րոնց շնոր­հիւ տղա­քը հա­ղորդ դար­ձան տա­ղա­ւա­րի խոր­հուր­դին։ Թա­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Յու­սիկ Քհնյ. Հէր­կէ­լեանն ալ տօ­նա­կան շրջա­նին հայ­րա­բար միա­ցաւ տա­տեան­ցի սա­նե­րուն։ Այս շրջագ­ծով յատ­կան­շա­կան էր տա­տեան­ցի ա­շա­կերտ­նե­րուն Ա­ւագ շաբ­թուան ուխ­տագ­նա­ցու­թիւ­նը՝ դէ­պի Վոս­փո­րի եւ­րո­պա­կան ա­փի մեր եօթ ե­կե­ղե­ցի­նե­րը։ Ի­րենց հետ էր նաեւ տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ։ Իւ­րա­քան­չիւր հանգ­րուա­նին Տէր Հայ­րը ամ­փոփ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուաւ ա­շա­կերտ­նե­րուն, ո­րոնք հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նե­ցան պատ­կե­րաց­նե­լու մեր հայ­րե­րու հա­ւատ­քին խո­րու­թիւ­նը եւ քա­ղա­քի ան­ցեա­լին մէջ հա­յոց ու­նե­ցած ստուար ներ­կա­յու­թիւ­նը։

Միւս կող­մէ, նա­խըն­թաց օր Տա­տեա­նի ըն­տա­նի­քը ար­տա­սո­վոր խան­դա­վա­ռու­թիւն ապ­րե­ցաւ նաեւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րու ըն­թերց­ման տօ­նին առ­թիւ։ Հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թա­գիւ­ղի «Եու­նուս Էմ­րէ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ։ Ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ու­սուց­չու­հի­ներ՝ Սե­լին Սիմ­սար, Նա­թա­լի Զէ­քի եւ Ժա­լէ Պալ­ճը այս առ­թիւ մաս­նա­ւոր ու­րա­խու­թիւն ապ­րե­ցան՝ ի­րենց փոք­րիկ սա­նե­րու յա­ջո­ղու­թեան բե­րու­մով։ Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան Պա­քըր­գիւ­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը, Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չաց կազ­մին եւ ծնո­ղաց միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015