ՊԷԶՃԵԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՕՐԸ

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը ե­րէկ հեր­թա­կան ան­գամ հա­մախմ­բուե­լով վեր­յի­շե­ցին ի­րենց դպրո­ցա­կան տա­րի­նե­րը։ Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցուած Ս. Պա­տա­րա­գէն վերջ, Գում­գա­բուի «Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս տա­րուան շրջա­նա­ւար­տից հա­ւա­քը։ Ճա­շա­սե­ղան­նե­րու շուրջ հա­մախմ­բուած զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ պէզ­ճեան­ցի­ներ ապ­րե­ցան ան­մի­ջա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ զի­րար վե­րագտ­նե­լու ու­րա­խու­թիւ­նը։ Ներ­կայ էին Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, Տ. Ան­դէ­րաս Ա. Քհնյ. Յա­կո­բեան, Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը, Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սե­ւան Կիւ­րիւն, Գում­գա­բուի ըն­տա­նի­քէն զա­նա­զան դէմ­քեր եւ հիւ­րեր։ Սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Մի­նաս Տէ­միր եւ իր ըն­կեր­նե­րը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լե­ցին բո­լոր ներ­կա­նե­րը։

Օ­րուան յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ Լեռ­նա Եա­ղեա­զա­նի։ Ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ե­ղի­սա­բէթ Չա­թա­նաս­լան եւ սա­նուց միու­թեան վար­չա­յին­նե­րէն Դա­լար Ավ­ճը։ Գե­ղա­րուես­տա­կան բաժ­նին մէջ ար­տա­սա­նեց Տիա­նա Չի­լին­կի­րեան։ Սա­նուց միու­թեան նուա­գա­խում­բը գոր­ծադ­րեց յայ­տա­գիր մը, Նա­րօտ Տէ­միր­ճիօղ­լուի մե­ներգ­նե­րուն զու­գա­հեռ։

Բա­ժա­կի պա­հուն բո­լո­րը ող­ջու­նե­ցին ե­րի­ցա­գոյն եւ կրտսե­րա­գոյն պէզ­ճեան­ցի­նե­րը. յան­ձինն՝ յայտ­նի նկար­չու­հի Մառ­լէն Թէ­քիր­տաղ­լը­ճա­նը եւ փոք­րիկն Հե­րա Արս­լա­նը։

50-ա­մեայ եւ 25-ա­մեայ յո­բե­լեար դա­սա­րան­նե­րը եւս սի­րով շրջա­պա­տուե­ցան բո­լո­րին կող­մէ։ Յո­բե­լեար շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն ա­նու­նով ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Այ­լին Թո­քէր։ Ներ­կա­նե­րը ող­ջու­նե­ցին նաեւ ե­րէց շրջա­նա­ւարտ­նե­րէն Սի­րա­նոյշ Պի­րի­ճի­քը, որ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն փու­թա­ցած էր մաս­նակ­ցե­լու այս ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քոյ­թին։ Պէզ­ճեան­ցի­նե­րը շրջա­նա­ւար­տից օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան հե­ռա­կայ դրու­թիւ­նով կապ հաս­տա­տե­ցին նաեւ ի­րենց ար­տա­սահ­մա­նի դա­սըն­կեր­նե­րուն հետ, մինչ այդ Լեռ­նա Եա­ղեա­զան ծաղ­կա­փունջ մը ստա­ցաւ Լու­սի Ավ­ճըի ձե­ռամբ։

Հան­դի­սու­թիւ­նը ա­ւար­տին հա­սաւ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեա­նի խօս­քով։ 

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015