ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ կա­յա­ցաւ Փու­չի­կէ ինք­նա­շարժ­նե­րու մրցանք մը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան տասն­չորս հա­մայն­քա­յին վար­ժա­րա­նի հին­գե­րորդ դա­սա­րա­նի սա­նե­րը։ Վեր­ջին­ներս թա­փօն­նե­րէ սար­քուած ի­րենց ինք­նա­շարժ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին դա­տա­կազ­մի ան­դամ­նե­րուն, ո­րոնք էին գի­տա­կան ճիւ­ղի ու­սու­ցիչ­ներ Պիան­քա Պօ­յա­ճեան, Մե­լի­սա Ա­ւե­տի­սեան, Սեր­քան Շա­հին, Սի­պէլ Ար­փա­ճըք եւ Քլո­տիա Տե­միր։

Մի­ջո­ցառ­ման բաց­ման խօս­քե­րը ար­տա­սա­նե­ցին Շիշ­լիի կրթա­կան տնօ­րէն Մու­րատ Միւ­ճա­հիթ Ե­նթիւր եւ վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ար­փի Մա­նու­կեան։

Մրցան­քի ա­ւար­տին ա­ռաջ­նու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նը։ Երկ­րորդ տե­ղը գրա­ւեց Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նը, իսկ եր­րորդ տե­ղը՝ Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նը։ Ա­ռա­ջին ե­րեք տե­ղե­րը նուա­ճած վար­ժա­րան­նե­րուն տրուե­ցան յա­տուկ նուէր­ներ, միւս մաս­նա­կից­նե­րուն՝ յու­շա­նուէր­ներ, իսկ դա­տա­կազ­մի ան­դամ­նե­րուն ալ պա­տուոյ գի­րե­ր։

Հինգշաբթի, Մայիս 5, 2016