Տ. ՄԱՂԱՔԻԱ ԱԲԵՂԱՅ ՊԵՍՔԻՍԻԶԵԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԸ՝ ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին Տ. Մա­ղա­քիա Ա­բե­ղայ Պես­քի­սի­զեան մա­տոյց իր անդ­րա­նիկ Ս. Պա­տա­րա­գը։ Ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց եւ քա­րո­զեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Ս. Սե­ղա­նին սպա­սար­կե­ցին Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Յա­րու­թիւն Սրկ. Գու­յում­ճեան, Ա­րամ Սրկ. Պուլ­տու­քեան եւ այլ դպիր­ներ։ Ներ­կայ էին նաեւ Տ. Զա­տիկ Ա­բե­ղայ Պա­պի­կեան, Տ. Շնորհք Ա­բե­ղայ Տօ­նի­կեան եւ բազ­մա­թիւ քա­հա­նայ հայ­րեր։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան ներ­կայ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րուն կող­մէ, ո­րոնց եր­գե­հո­նով նուա­գակ­ցե­ցաւ Ռո­պէր Տո­ղա­նայ։

Յա­ւարտ ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան, ա­տե­նա­պետ Իս­կէն­տէր Շա­հին­կէօ­զի կող­մէ գլխա­ւո­րուած Օր­թա­գիւ­ղի թա­ղա­յին խոր­հուր­դը պահ­քի սե­ղա­նով մը պատուեց Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը։ Սի­րոյ սե­ղա­նին շուրջ Տ. Մա­ղա­քիա Ա­բե­ղայ Պես­քի­սի­զեան ա­ռար­կայ դար­ձաւ հո­գե­ւոր հայ­րե­րուն եւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն ջերմ վե­րա­բեր­մուն­քին։ Բո­լո­րը յա­ջո­ղու­թեան եւ կա­րո­ղու­թեան բա­րե­մաղ­թանք­ներ յղե­ցին ի­րեն։ Նոյն առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րանք­ներ յղուե­ցաւ նաեւ տի­րա­մայր Վար­դու­հի Պես­քի­սի­զեա­նին։  (Լուսանկարներ՝ Արի Թաշ)

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015