184-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁ

Սուրբ Փր­կիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հիմ­նադ­րու­թեան 184-րդ տա­րե­դար­ձը ե­րէկ նշուե­ցաւ տար­բեր հան­դի­սու­թիւն­նե­րով։ Ա­ռա­ւօ­տեան հի­ւան­դա­նո­ցի մատ­րան մէջ կա­յա­ցած ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գա­հեց Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ․ Սա­հակ Եպսկ․ Մա­շա­լեան, իսկ Ս․ Պա­տա­րա­գը մա­տոյց Տ․ Մա­ղա­քիա Ա­բե­ղայ Պես­քի­սի­զեան։ Կա­յա­ցաւ նաեւ հո­գե­հանգստեան պաշ­տօն Կիւլ­պէն­կեան գեր­դաս­տա­նի շիր­մին վրայ։

Իսկ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թեան նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ․ Ա­րամ Արք․ Ա­թէ­շեան, որ ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ նախ­կին պոլ­սա­հայ, այժմ զուի­ցե­րաբ­նակ բա­րե­րար Վրթա­նէս Սաաթ­ճըի նուի­րա­տուու­թեամբ կա­ռու­ցուած տա­րեց­նե­րու խնամ­քի յար­կա­բաժ­նի բաց­ման հան­դի­սու­թեան։ Ներ­կա­նե­րու կար­գին էին նաեւ Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ա­ւա­գեան ու իր խորհր­դա­կա­նը՝ Ի­կոր Մու­րա­տեան, հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­նե­րը՝ ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի գլխա­ւո­րու­թեամբ, հա­մայն­քա­յին բա­րե­րար­ներ ու զա­նա­զան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, հրա­ւի­րեալ­ներ։ Խորհր­դան­շա­կան ժա­պա­ւէ­նը կտրե­լէ ետք, հան­դի­սու­թեան մաս­նա­կից­նե­րը շրջե­ցան նո­րա­կա­ռոյց յար­կա­բա­ժի­նը։

Սար­քուե­ցաւ նաեւ ընթ­րիք մը, ո­րու ըն­թաց­քին ար­տա­յայ­տուե­ցաւ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու։ Խո­րին ու ան­կեղծ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լէ ետք բա­րե­րար Վրթա­նէս Սաաթ­ճըին, ան ը­սաւ, թէ նոր յար­կա­բա­ժի­նը օժ­տուած է 75 ան­կող­նով, ո­րոնց­մէ հին­գը յատ­կա­ցուած է բժշկա­կան յա­տուկ խնամ­քի։ Ան այս յար­կա­բա­ժի­նը կեան­քի կո­չե­լու հա­մար տա­րած աշ­խա­տան­քին հա­մար յատ­կա­պէս գնա­հա­տեց փոխ-ա­տե­նա­պետ Հեր­ման Պա­լեա­նը։ Շի­րի­նօղ­լու նշեց, թէ ա­մէն ջանք ի գործ կը դնեն զար­գաց­նե­լու հա­մար հի­ւան­դա­նո­ցին հնա­րա­ւա­րու­թիւն­նե­րը։ Ա­տե­նա­պե­տը տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց հաս­տա­տու­թեան կա­լուած­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ ու ը­սաւ, թէ կ՚աշ­խա­տին նաեւ ետ ստա­նա­լու հա­մար Զէյ­թին­պուր­նուի հո­ղա­տա­րած­քը, ո­րու վրայ կ՚ե­րա­զեն բնա­կե­լի տու­նե­րու շի­նա­րա­րու­թիւն ի­րա­կա­նաց­նել ԹՈ­ՔԻ-ի հետ միա­սին՝ հա­մեստ կա­րո­ղու­թեան տէր թրքա­հայ ըն­տա­նիք­նե­րուն հա­մար։ Ան յայտ­նեց նաեւ, թէ բա­րե­զարդ­ման աշ­խա­տանք­նե­րու պի­տի ձեռ­նար­կուի նաեւ հի­ւան­դա­նո­ցի տա­րած­քէն ներս։

Հի­ւան­դա­նո­ցի քար­տու­ղա­րու­թե­նէն Մարգ­րիտ Աս­լան ըն­թեր­ցեց Վրթա­նէս Սաաթ­ճըի պատ­գա­մը՝ ուղ­ղեալ ներ­կա­նե­րուն։

Հան­դի­սու­թեան հուսկ բան­քը խօ­սե­ցաւ Սրբա­զան Հայ­րը, որ բարձր գնա­հա­տեց բա­րե­րար Վրթա­նէս Սաաթ­ճըն ու հո­գա­բար­ձու­թեան տա­րած նուի­րեալ աշ­խա­տան­քը։

Հան­դի­սու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին Վա­հան Յա­կո­բեա­նի ե­րաժշ­տու­թեամբ ներ­կա­նե­րը ապ­րե­ցան հա­ճե­լի պա­հեր, ա­ւար­տե­ցաւ Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քով։

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016