«ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ»

Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը այս շրջա­նին կ՚ապ­րի կո­թո­ղա­յին ձեռք­բե­րու­մի մը ու­րա­խու­թիւ­նը։ Թա­ղի ե­րէց Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեա­նի ծա­ւա­լուն ու­սում­նա­սի­րու­թեան հի­ման վրայ լոյս տե­սած է «Յու­շա­մա­տեան Գա­տը­գիւ­ղի» աշ­խա­տա­սի­րու­թիւ­նը, որ կը բաղ­կա­նայ հինգ հա­տոր­նե­րէ։ Պատ­մա­կան թա­ղի ան­ցեա­լը ամ­բողջ խոր­քով ու ման­րա­մաս­նու­թեամբ ներ­կա­յա­ցուած է այս աշ­խա­տա­սի­րու­թեան մէջ։ Սոյն հա­տոր­նե­րու աշ­խա­տու­թեան շրջա­նին օգ­տա­գոր­ծուած էին մի ոմն Յով­հան­նէս գալ­ֆա­յի օ­րագ­րու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց մէջ ներ­կա­յա­ցուած էր շուրջ եր­կու հա­րիւր տա­րի ա­ռա­ջուան Գա­տը­գիւ­ղի կեան­քը։ Հե­ղի­նակ Քա­հա­նայ Հայ­րը այդ օ­րագ­րու­թիւ­նը հրա­տա­րա­կու­թեան պատ­րաս­տած էր «Յու­շա­պա­տում» ա­նու­նով։ Յա­ջոր­դող շրջա­նին Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեա­նի հե­տե­ւո­ղա­կան ջան­քե­րով խո­րա­ցու­ցած է այդ ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նը, ո­րու ար­դիւն­քը ե­ղած է իս­կա­պէս պատ­կա­ռե­լի։ Մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին նշուած Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քի եր­րեակ յո­բե­լեան­նե­րուն ձօ­նուած է Գա­տը­գիւ­ղի այս յու­շա­մա­տեա­նը, ո­րու մէջ ներ­կա­յա­ցուած են թա­ղի ան­ցեա­լը, ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քը, կրթա­կան կեան­քը, մշա­կու­թա­յին գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րը, բա­րե­սի­րա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը, վառ դէմ­քե­րը ե­ւայլն։

Ա­ռա­ջին հա­տո­րը կը կո­չուի «Քայ­լեր Գա­տը­գիւ­ղի ան­ցեա­լէն մին­չեւ այ­սօր»։ Բ. հա­տո­րին մէջ կը ծա­նօ­թա­ցուին Գա­տը­գիւ­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր սպա­սա­ւոր­նե­րը։ Գ. հա­տո­րին մէջ կը տո­ղան­ցեն վար­չա­կան դէմ­քերն ու տե­ղե­կու­թիւն­ներ կը փո­խան­ցուին օ­ժան­դա­կու­թեան ա­ռա­քե­լու­թիւն­նե­րուն շուրջ։ Չոր­րորդ հա­տո­րին նիւ­թը դար­ձած են կրթա­կան եւ միու­թե­նա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը։ Իսկ հին­գե­րորդ հա­տո­րը ձօ­նուած է թա­ղի յի­շար­ժան դէմ­քե­րուն։

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու այս պատ­կա­ռե­լի ու­սում­նա­սի­րու­թեան հե­ղի­նա­կը՝ Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեա­նը, ո­րուն կ՚ըն­կե­րա­նա­յին Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան եւ Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ար­ման Պիւ­քիւ­ճեան։ Հա­ճե­լի զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ա­նոնք մե­զի ներ­կա­յա­ցու­ցին «Յու­շա­մա­տեան Գա­տը­գիւ­ղի»ն։ Այս գիր­քե­րը տա­կա­ւին հրա­պա­րակ չեն ի­ջած՝ գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան տրա­մադ­րուե­լու հա­մար։ Հե­ղի­նակ Տէր Հայ­րը պար­զա­պէս ա­ռա­ջին օ­րի­նակ­նե­րէն մին փա­փա­քած է յանձ­նել ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի խմբագ­րու­թեան։ Թէ՛ մեր մա­մու­լին հետ ու­նե­ցած սերտ կա­պե­րուն եւ թէ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի ըն­տա­նի­քին եւ Գա­տը­գիւ­ղի մի­ջեւ ծա­նօթ հա­րա­զատ կա­պե­րուն բե­րու­մով Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան փա­փա­քած էր իր վիթ­խա­րի աշ­խա­տան­քին ար­գա­սի­քը բաժ­նել մե­զի հետ։ Ան­շուշտ տա­կա­ւին ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նանք անդ­րա­դառ­նա­լու այս յու­շա­մա­տեա­նին, սա­կայն այժ­մէն պէտք է ընդգ­ծել, թէ ան կեան­քի կո­չած է իս­կա­պէս կո­թո­ղա­յին ծրա­գիր մը։

Միւս կող­մէ, Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան, Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան եւ Ար­ման Պիւ­քիւ­ճեան ե­րէկ Գում­գա­բու այ­ցե­լե­լով յու­շա­մա­տեա­նի ա­ռա­ջին օ­րի­նակ­նե­րէն մին ներ­կա­յա­ցու­ցին նաեւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նին, որ խո­րա­պէս գնա­հա­տեց այս պատ­կա­ռե­լի գոր­ծը։

Հարկ է նշել, որ յառաջիկայ աշնան կը ծրագրուի շնորհանդէս մը կազմակերպել այս յուշամատեանին համար։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 7, 2016