Լրահոս

ՄԱՐՍԷՅԼԻ ՄԷՋ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

 Մար­սէյ­լի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ 2015-ի տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած ցու­ցա­հան­դէս մը։ Հա­րիւ­րա­մեա­կի ո­գե­կո­չում­նե­րուն ծի­րէն ներս  կազ­մա­կեր­պուած ցու­ցա­հան­դէ­սին հո­վա­նա­ւոր­ներն են Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան եւ Մար­սէ­յլի մօտ Հա­յաս­տա­նի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Վար­դան Սրմա­քէշ։

ՔՈՒԷՅԹԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Քուէյ­թի Վար­չա­պետ Շէյխ Ճա­պէր Էլ Մու­պա­րէք Էլ Հա­միտ Էլ Սա­պահ կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Ե­րե­ւան։ Ան ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Քուէյ­թի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ֆա­տէյ Չար­չօղ­լեա­նի հետ։

Քեսապը Մէկ Տարի Անց եւ Այսօր

2014-ի Մարտ 21-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 5-ին քե­սապ­ցի­նե­րը արթն­ցան կրա­կոց­նե­րու եւ պայ­թում­նե­րու ձայ­նե­րէն: Սահ­մա­նէն տե­ղա­ցող հրթի­ռա­կո­ծու­մը եւ կրա­կոց­նե­րու տա­րա­փը խու­ճա­պի մատ­նեց քե­սապ­ցի­նե­րը։

ՄԻՐԶՈՅԵԱՆ. «ԱՆՀՆԱՐ Է ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՆԻԼ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՂՄԻՆ ՀԵՏ ԽՕՍԵԼՈՎ ԶԷՆՔԻ ԼԵԶՈՒՈՎ»

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան յայ­տա­րա­րեց, որ յա­ջո­ղու­թեան հաս­նիլ կա­րե­լի չէ՝ հայ­կա­կան կող­մին հետ զէն­քի լե­զուով խօ­սե­լով։

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒ ՄԸ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ նա­հանգ­նե­րու Գոնկ­րէ­սէն ներս Ապ­րի­լի 24-ի նա­խօ­րեա­կին շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրուե­ցաւ հեր­թա­կան հայ­կա­կան բա­նա­ձեւ մը, ո­րու նպա­տակն է 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րուն որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ճա­նա­չու­մը։

Էջեր