Ընկերա-մշակութային

ՕՔՍՖՈՐՏԻ ՄԷՋ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

Աշ­խար­հի երկ­րորդ ա­մե­նա­հին՝ Օքս­ֆոր­տի հա­մա­լը-սա­րա­նի Պոտ­լէեան գրա­դա­րա­նը կը պատ­րաս­տուի պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ցու­ցադ­րու­թեան հա­նել հայ­կա­կան հա­զուա­գիւտ ձե­ռա­գիր­նե­րու եւ տպա­գիր գրա­կա­նու­թեան իր հա­ւա­քա­ծոն: «Հա­յաս­տան. յա­րա­կա­յուն մշա­կոյ­թի ձե­ռա­գիր­նե­րը» խո­րա­գի­րը կրող ցու­ցա­հան­դէ­սը նուի­րուած է հայ ժո­ղո­վուր­դի 2500-ա­մեայ պատ­մու­թեան եւ մշա­կոյ­թին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ

Յայտ­նի դար­ձաւ «Եւ­րո­տե­սիլ 2016»ի հա­յաս­տա­նեան մաս­նա­կի­ցին ա­նու­նը: Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան «Մաս­նա­գի­տու­թիւ­նը՝ լրագ­րող» ծրագ­րի ծի­րէն ներս յայտ­նի դար­ձաւ, որ «Եւ­րո­տե­սիլ» եր­գի մրցոյ­թին Հա­յաս­տա­նը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ Ի­վե­թա Մու­կու­չեան:

Հայ Ազգային Ինքնութեան Լուսաւորիչ Մշակները

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Հոկ­տեմ­բեր ամ­սու երկ­րորդ ­Շա­բաթ օ­րը, ա­հա 1610 տա­րիէ ի վեր, հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ իր ­Սուրբ Թարգ­մա­նիչ­նե­րուն տօ­նը։ Իսկ ­Հոկ­տեմ­բե­րի երկ­րորդ ­Կի­րա­կի օ­րը, ա­մէն տա­րի, ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, տե­ղի կ՚ու­նե­նայ ­Հին­գե­րորդ դա­րու Թարգ­ման­չաց ­Շար­ժու­մին խոր­հուր­դով հա­ղոր­դո­ւե­լու ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ։

ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

2015-ի ոգեկոչումներուն շրջագծով առանձնայատուկ ուշադրութեան առարկայ կը դառնայ «Թռչնոց բոյն»էն ներս կեանքի կոչուած ծրագիրը:
Լիբանանահայ տաղանդաւոր ճարտարապետներ՝ Վիգէն եւ Րաֆֆի Թարխանեան եղբայրները վերջին օրերուն այցելեցին Հայաստան:

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐՈՒ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ՄԷՋ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ե­րէկ ա­ռա­ւօտ 2015-2016 շրջա­նի սկիզ­բին բաժ­նեց այս տա­րուան կրթա­թո­շակ­նե­րը, ո­րոնք կը յատ­կա­ցուին «Փա­լա­քա­շեան» հիմ­նար­կի մի­ջոց­նե­րով։ Այս տա­րի մեր հա­մայնք­էն 75 ե­րի­տա­սարդ­ներ ստա­ցան կրթա­թո­շակ։ Ա­նոնց­մէ 28-ը հա­մալ­սա­րա­նա­կան է։ Մնա­ցեալ 47-ը՝ նա­խակր­թա­րա­նէն մին­չեւ լի­սէ։

«ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ» ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Թոփ­հա­նէի «Թիւ­թիւն տե­փո­սու» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Խորհր­դա­ւոր» խո­րագ­րեալ պա­րի ներ­կա­յա­ցում մը։ «Թոռ­ներ. նոր աշ­խար­հագ­րու­թիւն­նե­րու պատ­կա­նե­լիու­թիւն­ներ» ծրագ­րին շրջագ­ծով տե­ղի ու­նե­ցաւ այս պա­րի ներ­կա­յա­ցու­մը։

ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՈՒԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՒ

Մանկապատանեկան երգչախումբերու մրցոյթի դափնեկիրներու ելոյթները պսակեց յատկանշական միջոցառումը:
Հեղինակաւոր արուեստագէտներն ու մասնակիցները ծաղիկներ զետեղեցին «Անլռելի զանգակատան» Պանթէոնի մէջ գտնուող շիրմին մօտ:

Խնկօ Ապէր (Աթաբէկ Խնկոյեան, 1870-1935). Սիրուած Մանկագիրն Ու Շնորհալի Առակագիրը

ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

8 Հոկ­տեմ­բե­րին կ՚ո­գե­կո­չենք մա­հուան 80-ա­մեա­կը հայ գրա­կա­նու­թեան շնոր­հա­լի ման­կա­գիր եւ սի­րուած ա­ռա­կա­գիր Խնկօ Ա­պէ­րի, որ իր պարզ, հա­ղոր­դա­կան եւ կրթիչ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րով ու ման­կա­վար­ժա­կան եր­կա­րա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան վաս­տա­կով՝ փնտռուած ա­նուն է հա­յոց սե­րունդ­նե­րուն հա­մար, հայ մշա­կոյ­թի ու հա­յե­ցի ար­ժէք­նե­րու սէրն ու պաշ­տա­մուն­քը սեր­մա­նե­լով ա­նոնց նե­րաշ­խար­հին մէջ։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Զանգի» ծրագրի հեղինակ ճարտարագէտ Վահրամ Մարտիրոսեանի մասնաւոր յայտարարութիւնները՝ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Հայաստանի արհեստագիտական տօնը՝ «ՏիճիԹէք Էքսփօ 2015» ցուցահանդէսը արժանացաւ հետաքրքիրներու ուշադրութեան:

Հայաստանի Օրը՝ Մարսէյլի Միջազգային Տօնավաճառին Մէջ

Մար­սէյ­լի մի­ջազ­գա­յին տօ­նա­վա­ճա­ռին ըն­թաց­քին նշո­ւե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի օ­րը։ Այս­պէս, 25-րդ շա­րու­նա­կա­կան մաս­նակ­ցու­թիւն, այս տա­րի ա­ւե­լի ըն­դար­ձա­կո­ւած տա­ղա­ւա­րով, կեդ­րո­նա­կան ու­ղիին վրայ, հե­տե­ւա­բար ան­պայ­ման տե­սա­նե­լի իւ­րա­քան­չիւր այ­ցե­լո­ւի հա­մար։

Էջեր