Ընկերա-մշակութային

ԿԻՒՐՃԻԵՒԻ 150-ԱՄԵԱԿԸ

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Կիւմրիի «Վիլլա Կարս» պանդոկը չի սահմանափակուիր միակողմանի գործունէութեամբ ու վերածուած է մշակութային կեդրոնի մը:
Պատմական Ալեքսանտրոպոլի ծխական եկեղեցւոյ կից դպրոցէն ներս բանաստեղծ Աւետիք Իսահակեան ունէր դասընկեր մը…

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՇՔԵՂ ՀԱՄԵՐԳ ՄԸ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շքեղ հա­մերգ մը։ Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան նուա­գա­խում­բի հիմ­նադ­րու­թեան 10-ա­մեայ յո­բե­լա­նին ձօ­նուած փա­ռա­շուք ե­րե­կոյթ մըն էր այս մէ­կը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ա­ռա­ջին տի­կին Ռի­թա Սարգ­սեան։

Առնօ Բաբաջանեան. Սիրոյ Առինքնող Երաժշտութեան եւ Հայատրոփ Հնչիւններու Վարպետը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​22 Յու­նո­ւա­րին, հայ մար­դու յի­շո­ղու­թեան պաս­տա­ռին, տի­րա­կան իր ձայ­նին­ ներ­կա­յու­թիւ­նը կը հաս­տա­տէ առ­նա­կան դէմ­քը հայ եր­գի եւ ե­րաժշ­տու­թեան­սի­րո­ւած վար­պետ­նե­րէն Առ­նօ Բա­բա­ջա­նեա­նի։

ՅՈԲԵԼԵԱՆ ԵՒ ՕՐԱԹՈՐԻՕ

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին շար­ժա­ռի­թով ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ շքեղ հան­դի­սու­թիւն մը։ Հար­պիէի «Լիւթ­ֆի Քըր­տար» կեդ­րո­նին մէջ այս առ­թիւ Պէ­յօղ­լուի Լու­սա­ւո­րիչ երգ­չա­խում­բը ներ­կա­յա­ցուց «Հրանդ Տինք» ժա­մա­նա­կա­կից օ­րա­թո­րիոն։

Պետրոս Դուրեան. Մահուան Դէմ Պայքարին Հանճարեղ Երգիչը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

21 ­Յու­նո­ւա­րին լրա­ցաւ մա­հո­ւան 144-րդ ­տա­րե­լի­ցը­ հայ գրա­կա­նու­թեան վա­ղա­մե­ռիկ հան­ճա­րին՝ ­Պետ­րոս ­Դու­րեա­նի, որ միայն 21 տա­րի ապ­րե­ցաւ՝ մա­հա­ցու հի­ւան­դու­թեան դէմ ­պայ­քա­րե­լով եւ, այդ ճամ­բով, Մահ-ւան դէմ մղո­ւած ­Մար­դու­յա­ւի­տե­նա­կան ­Պայ­քա­րին հան­ճա­րեղ եր­գի­չը դառ­նա­լով։

Հա­մաշ­խար­հա­յին Շար­ժա­պատ­կե­րի Աստ­ղեր՝ Հա­յե­րու Դե­րով

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Պարզ է, որ տե­ղե­կա­տուա­կան եւ քա­րոզ­չու­թեան մար­զե­րուն մէջ շար­ժա­պատ­կե­րը շատ կա­րե­ւոր գոր­ծօն է, մա­նա­ւանդ երբ ա­րուես­տի մա­կար­դա­կով եւ ար­ժէք­նե­րով կը պատ­րաս­տուի:

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻՆԵՐԸ ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ ՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՑԻՆ ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Պա­քըր­գիւ­ղի մէջ ներ­կա­յա­ցու­ցին նա­հա­տակ բա­նաս­տեղծ Դա­նիէլ Վա­րու­ժա­նի վեր­յիշ­ման ուղ­ղեալ ծրագ­րե­րը։

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ ԵՐԷԿ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԲԱՆԱԽՕՍԵՑ ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ։ Ծա­նօթ է, որ Զէ­քիեան Գե­րա­պայ­ծառ վեր­ջերս նոյն դպրո­ցէն ներս դա­սա­խօ­սած էր՝ ա­րեւմտա­հա­յե­րէ­նի ան­ցեա­լին, ներ­կա­յին ու ա­պա­գա­յին մա­սին։

ՌԱԿ «ՊԱՅ­ՔԱ­Ր» Ա­ԿՈՒՄ­ԲԻ ԸՆ­ԿԵՐ­ՆԵՐ՝ ՄԻ՛ՇՏ ՊԱՏ­ՆԷ­ՇԻ ՎՐԱՅ

ՊԱՅ­ԾԻԿ ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Յու­նուա­րի 5-ին, ՌԱԿ-ի Պէյ­րու­թի «Պայ­քա­ր» ա­կում­բը իր հա­ւա­տա­ւոր ան­դամ­նե­րուն ու հա­մա­կիր­նե­րուն կը ներ­կա­յա­նար վե­րա­կանգ­նող ո­գիով, նո­րա­նոր մար­տահ­րա­ւէր­ներ դի­մագ­րա­ւե­լու յան­դուգն կե­ցուած­քով ու գա­ղա­փա­րա­կան շրջա­նա­կի կար­գա­պահ գի­տակ­ցու­թեամբ:

Էջեր