Ընկերա-մշակութային

TRIO AETERNUS ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ՔԱՂԱՔԻՍ ՄԷՋ

Իս­թան­պու­լի Թէք­նիկ հա­մալ­սա­րա­նի Մաչ­քա­յի մաս­նա­ճիւ­ղի «Մուս­թա­ֆա Քե­մալ» դահ­լի­ճին մէջ ե­րէկ երե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան հա­մերգ մը։

ՀԵՐՈՒՍՏԱՄԱՐԱԹՈՆ 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի տարեկան նուիրահաւաքման արշաւը այսօր տեղի կ՚ունենայ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն մէջ:
Համազգային հանգանակութեան շարժում:
Այս տարի «Մեր տունը» կարգախօսով կազմակերպուած թելեթոնին հասոյթը պիտի յատկացուի բազմազաւակ ընտանիքներու բնակարանի կարիքը դիմագրաւելու նպատակին: Եւրոպայի աւանդական ֆոնեթոնի արդիւնքով ապահովուած միջոցներն ալ պիտի ուղղուին նոյն նպատակին:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԷՆ ՆՈՐ ՀԱՏՈՐ ՄԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը կը շա­րու­նա­կէ ի­րե­րա­յա­ջորդ գիր­քեր հրա­տա­րա­կել իր «Ար­­մաշ» մա­տե­նա­շա­րէն։ Այս ամբող­ջին մէջ, որ­պէս տաս­նե­րորդ հա­տոր լոյս տե­սաւ մե­ծա­նուն ար­մա­շա­կա­նի մը՝ Ե­րա­նաշ­նորհ Գա­րե­գին Պատրիարք Խա­չա­տու­րեա­նի «Սրբու­հի Սան­դուխտ Կոյ­սին թռչնիկ­նե­րը» ըն­դար­ձակ պատ­մուած­քը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԻՋՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ. «ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԷՆ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅ՝ ՄԷԿ ՔԱՅԼ»

Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մը եւ Ազ­գա­յին երկ­րա­գոր­ծու­թեան հա­մալ­սա­րա­նը կազ­մա­կեր­պե­ցին երկ­րի ե­րի­տա­սար­դու­թեան ուղ­ղեալ հա­ւա­քոյթ մը։

«ԼՈՒԻ ԺԴ. ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ»

Գա­տը­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան «Սիւ­րէ­յեա» օ­փե­րա­յին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Լուի ԺԴ. Իս­թան­պու­լի մէջ» խո­րագ­րեալ պա­րոք հա­մերգ մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

COP-21-ԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ ԲՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐ

​ՆՇԱՆ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ(*)

Նո­յեմ­բեր 30-էն մին­չեւ Դեկ­տեմ­բեր 11, Փա­րի­զի մօ­տա­կայ Լը Պուր­ժէի (93 Le Bourget) մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ կլի­մա­յա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու յատ­կա­ցուած 21-րդ ժո­ղո­վը՝ COP-21, որ կը վա­յե­լէ ՄԱԿ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը:

ԱՌԱՍՊԵԼԱԿԱՆ ՎԱՐՊԵՏ ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՆՍՈՒՐԵԱՆԻ «ՌԵՔՈՒԻԷՄ»Ը ԽՈՐ ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԳՈՐԾԵՑ ԳԵՐՄԱՆԱՑԻ ԵՐԱԺՇՏԱՍԷՐՆԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ

Ան­նա Գէոր­գեա­նի մաս­նա­ւոր թղթակ­­ցու­թիւ­նը Ֆրանք­ֆուր­թէն.-

Հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թեան ա­ռաս­պե­լա­կան վար­պետ­նե­րէն, աշ­խար­հահռ­չակ եր­գա­հան Տիգ­րան Ման­սու­րեան ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին ա­ռար­կայ դար­ձաւ գեր­մա­նա­ցի ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ջերմ հա­մակ­րան­քին։ Շա­բաթ եւ Կի­րա­կի, Ֆրանք­ֆուր­թի շրջա­նէն ներս իր գոր­ծե­րը նուա­գուե­ցան հան­դի­սա­ւոր ե­րե­կոյթ­նե­րու ըն­թաց­քին, Տիգ­րան Ման­սու­րեա­նի ներ­կա­յու­թեամբ։

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայատառ գիրքերու աշխարհի մեծագոյն պահոցը՝ Հայաստանի ազգային գրադարանը, որ ներկայիս կը գործէ Երեւանի չորս մասնաշէնքերուն մէջ:
Տնօրէն Տիգրան Զարգարեան, որ աւելի քան քսանըհինգ տարուան գրադարանագործութեան փորձառութիւն մը ունի, հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:

ԳՈՀԱՐ-Ի ՀԱՄԵՐԳՆԵՐՈՒ ՀԱՍՈՅԹՈՎ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ՊԻՏԻ ՏՐՈՒԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ

ԳՈ­ՀԱՐ սիմ­ֆո­նիք նուա­գա­խումբ-երգ­չա­խում­բի Պէյ­րու­թի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած վեր­ջին հա­մերգ­նե­րուն ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Այս խում­բը գե­րա­զանց յա­ջո­ղու­թեամբ եւ բերկ­րան­քով հան­դէս ե­կաւ ի­րե­րա­յա­ջորդ չորս ի­րիկ­նա­շող հա­մերգ­նե­րով, օգ­տա­գոր­ծե­լով ա­մե­նաար­դիա­կան փոր­ձա­գի­տու­թիւ­նը։

ՅԱՅՏՆԻ ՀԵՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴԱՎԱՐ ՔՈՆԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԱՅՑԻ ԱՄԵՆԱՅՈՒԶԻՉ ԴՐՈՒԱԳՆԵՐԷՆ ՄԷԿՈՒՆ

Յայտ­նի ա­մե­րի­կա­ցի հա­ղոր­դա­վար Քո­նան Օ՚պ­րայն, որ իր «Քո­նան» հե­ռուս­տա­հա­ղորդ­ման ծի­րէն ներս վեր­ջերս այ­ցե­լած էր Հա­յաս­տան ու հե­տաքրքրա­կան հա­ղոր­դում պատ­րաս­տած՝ երկ­րի մա­սին, հար­ցազ­րոյց մը տուած է Հա­րա­ւա­յին Գա­լի­ֆոր­նիոյ հան­րա­յին ռա­տիո­յին (scpr.org)՝ շարք մը ու­շագ­րաւ ման­րա­մաս­նէր ներ­կա­յաց­նե­լով հա­յաս­տա­նեան ու­ղե­ւո­րու­թեան վե­րա­բե­րեալ:

Էջեր