Թրքահայ կեանք

ՄԻՋՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑՈՅԹ

Միջ­միու­թե­նա­կան ար­տա­սա­նու­թեան մրցոյ­թը ե­րէկ երեկոյեան կա­յա­ցաւ Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան սա­նուց միու­թեան եր­դի­քին տակ։ Մեծ ե­ղեռ­նի նա­հա­տակ գրա­գէտ­նե­րուն ձօ­նուած մրցոյ­թի դափ­նե­կի­րը հան­դի­սա­ցաւ Սա­հա­կեան սա­նուց միու­թե­նէն Մա­րիամ Քե­շի­շօղ­լու։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արքեպիսկոպոս Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Գեր­մա­նիոյ Պա­վիէրա նահանգէն փու­թա­ցած խումբ մը հիւր հո­գե­ւո­րա­կան­ներ։ Տո­րո­թէա Կրէ­նիէ­րի կող­մէ գլխա­ւո­րուած խում­բը Իս­թան­պու­լի մէջ այս օ­րե­րուն կը ծա­նօ­թա­նայ փոք­րա­մաս­նու­թեանց կրօ­նա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն։

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՆ ՎՐԱՅ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ BELFEST-Ի ԾՐԱԳՐԻՆ

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին Պէ­շիկ­թա­շի Կրթա­կան տնօ­րէ­նու­թեան կող­մէ կազ­մա­կերպուած BELFEST միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ծրագ­րին։

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ ԵՐԷԿ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԱՍՈՒԼԻՍ ՄԸ ՍԱՐՔԵՑ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

 Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ա­սու­լի­սով մը հան­դէս ե­կաւ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ։ Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի սա­նուց միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կերպուած էր այս ե­րե­կոյ­թը՝ որ­պէս ներ­կայ ե­ղա­նա­կի եզ­րա­փա­կիչ ձեռ­նարկ։

ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶՆԵՐՈՒ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տօ­նա­կան օր մը ապորւե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րու տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սին առ­թիւ։ Կրթա­կան շրջա­նի փակ­ման ներ­կայ հանգ­րուա­նին դպրո­ցին մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան զա­նա­զան հան­դէս­ներ, ո­րոնց շար­քին ե­րէ­կուա­նը ու­նէր ա­ռանձ­նա­յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւն, քա­նի որ կը հա­մախմ­բէր փոք­րիկ­նե­րը։

ԳԱԼՖԱԵԱՆՑԻ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Գու­րու­չէշ­մէի «Սուա­տա»ին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ գալ­ֆաեան­ցի կա­նանց կէ­սօ­րուան ճա­շի հա­ւա­քոյ­թը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Վար­ժա­րա­նի տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ ծնո­ղաց միու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ձեռ­նար­կը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան հաս­տա­տու­թեան զա­նա­զան թա­ղե­րէ հա­մա­կիր­նե­րը։

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՏԱՐԵՎԵՐՋ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը։ Հարկ է նշել, որ դպրո­ցին մէջ կան ե­րեք ման­կա­պար­տէզ­ներ, զա­նա­զան տա­րի­քէ մա­նուկ­նե­րու հա­մար։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒՆ ԱՅՑԸ

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ, ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն, 18-24 Մա­յիս թուա­կան­նե­րուն այ­ցե­լե­ցին Փոր­թու­գա­լի Մե­տէի­րա կղզին՝ մաս­նակ­ցե­լու «R€­*» խո­րագ­րեալ նա­խա­գի­ծի եր­րորդ ժո­ղո­վին։

Էջեր