Թրքահայ կեանք

ԷՅՈՒՊԻ Ս. ԵՂԻԱ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՄԱՏԱՂՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸ

Է­յու­պի Ս. Ե­ղիա ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ հան­դի­սու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան առ­թիւ։ Ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան 183-րդ տա­րե­դար­ձին ձօ­նուած ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գա­հեց եւ քա­րո­զեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՀԱՒԱՔ

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նա­ւար­տից հա­ւաք, որ զու­գա­դի­պե­ցաւ հաս­տա­տու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 147-րդ տա­րե­դար­ձին։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ այս հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին մէկ­տեղուե­ցան Գա­տը­գիւ­ղի եւ Բան­կալ­թիի եր­բեմ­նի Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նի ըն­թա­ցա­ւարտ­նե­րը։

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԳԱՐԻՆ ԷՕՃԱԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԱԽՈՅԵԱՆ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նին մէջ այս ա­ռա­ւօտ յատ­կան­շա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն մը ապ­րուե­ցաւ։ Շա­բաթ­ա­մու­տի դրօ­շա­կի ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին ամ­բողջ դպրո­ցը ող­ջու­նեց Գա­րին Էօ­ճա­լի կող­մէ ար­ձա­նագ­րուած բա­ցա­ռիկ նուա­ճու­մը։ Ար­դա­րեւ, Է­սաեա­նի 11-րդ դա­սա­րա­նի շնոր­հա­լի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րէն Գա­րին Էօ­ճալ մարմ­նա­մար­զի կա­լուա­ծէն ներս հա­սած էր բա­ցա­ռիկ ար­դիւն­քի մը։

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Շա­բա­թա­վեր­ջին Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ գի­տա­կան խրախ­ճանք մը։ Այս տա­րի 11-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ այս միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ձեռ­նար­կը, ո­րու բաց­ման ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ հիւ­րըն­կալ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հի Ե­ղի­սա­բէթ Չա­թա­նաս­լան։

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՕՐԸ

Գալ­ֆաեան Տան ըն­տա­նի­քը այս շա­բա­թա­վեր­ջին ա­ւան­դա­կան շրջա­նա­ւար­տից օ­րուան առ­թիւ ապ­րե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Սկիւ­տա­րի մէջ, հաս­տա­տու­թեան ննջա­րա­նի բաժ­նի հա­մա­լի­րի պար­տէ­զէն ներս ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցած հա­ւա­քոյ­թը ի մի բե­րաւ դպրո­ցի զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ շրջա­նա­ւարտ­ներ։

ԿՐԿՆԱԿ ՏԱՐԵԴԱՐՁՆԵՐ

Ծն. Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ հանդիսութիւնները ստեղծեցին տօնական մթնոլորտ:
Պաքըրգիւղի ընտանիքը նշեց Քառասուն Մանկանց դպրաց դասու հիմնադրութեան եւ երգչախումբի կազմաւորման ձօնուած հերթական հանգրուանը:

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ՀԻՒՐԵՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան վեր­ջերս հիւ­րըն­կա­լեց Իս­թան­պու­լի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ա­ւագ հիւ­պա­տոս Չարլզ Հան­թը­րը եւ Ան­գա­րա­յի մօտ ԱՄՆ-ի դես­պա­նու­թեան քա­ղա­քա­կան գոր­ծե­րու գծով խորհր­դա­կան Ճաս­թին Ֆրիտ­մը­նը։

ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ ՆԱՏԻԱ ԹԵՔԻՐՕՂԼՈՒԻՆ ԱՆԱԿՆԿԱԼ ՄԵԾԱՐԱՆՔ

Ա­թա­գիւ­ղի «Իս­փիր­թօ­հա­նէ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ վաս­տա­կա­ւոր ու­սուց­չու­հի Նա­տիա Թե­քի­րօղ­լուի ի պա­տիւ։ 45 տա­րի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի մէջ ծա­ռա­յե­լէ վերջ հանգս­տեան կո­չուած Նա­տիա Թե­քի­րօղ­լուին տե­սա­կէ­տէ իս­կա­կան ա­նակն­կալ մըն էր այս ձեռ­նար­կը, որ կազ­մա­կերպուած էր իր սա­նե­րու ինք­նա­բուխ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

Էջեր