Լրահոս

ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ԼՈՒՐՋ ԱՃ

ԵՄ յանձնառու է շարունակելու հաւասարակշռուած քաղաքականութիւնը Հարաւային Կովկասի մէջ:
Երեւան ուշադրութիւն կը հրաւիրէ սահմանամերձ շրջաններու բնակիչներու անվտանգութեան ուղղեալ սպառնալիքներուն վրայ՝ հասցէական ու ճիշդ ժամանակով յայտարարութիւններու ակնկալութեամբ միջազգային հանրութեան կողմէ:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ՎԵՐԱԴԱՐՁ

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձին հար­ցաքն­նու­թեան շրջագ­ծով միշտ կ՚ապ­րուին նոր ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ։ Ծա­նօթ է, որ ներ­կա­յիս յա­ւե­լեալ հար­ցաքն­նու­թիւն մը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի՝ բա­ցա­յայ­տե­լու հա­մար հան­րա­յին պաշ­տօ­նեա­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն­նե­րը։

ՆԱԹՕ ՀԻՄՔ ԿԸ ՆԿԱՏԷ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Ե­րէկ, ՆԱ­ԹՕ-ի Ե­րե­ւա­նի տե­ղե­կա­տուու­թեան կեդ­րո­նին մէջ հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քե­ցին Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մի­ջազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան եւ սպա­ռա­զի­նու­թիւն­նե­րու վե­րահսկ­ման վար­չու­թեան պետ Սա­մուէլ Մկրտչեան եւ Կով­կա­սէ ներս ՆԱ­ԹՕ-ի կա­պի սպայ Ո­ւի­լիըմ Լա­հիւ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Մկրտչեան այս առ­թիւ նշեց, թէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ խա­ղա­ղա­պահ­նե­րու տե­ղա­կայ­ման հար­ցը կրնայ քննար­կուիլ բա­ցա­ռա­պէս կող­մե­րու մի­ջեւ խա­ղա­ղու­թեան հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րու­մէն վերջ։

ՅԱՒԵԼԵԱԼ ԽԹԱՆՆԵՐ

«Հայաստան եւ Վրաստան ունին բաւարար ներուժ՝ խորացնելու համար տնտեսական գործակցութիւնը»:
Երեւանի եւ Թիֆլիզի ղեկավարութիւնները կը կարեւորեն տարածքաշրջանային նշանակութեամբ ենթակառուցուածքներու հաստատման ուղղեալ ծրագրերը, ներառեալ ուժանիւթի նախագծերը

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՏԱՍՆՈՒԹ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԼԱՅՆԱԾԱՒԱԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Թուր­քիոյ տաս­նութ քա­ղաք­նե­րուն մէջ այս ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րուն ի­րա­կա­նա­ցուե­ցան լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Իզ­մի­րի։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, այս գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քին հսկո­ղու­թեան տակ առ­նուե­ցաւ քա­ռա­սուն­չորս հո­գի, նե­րա­ռեալ ոս­տի­կա­նու­թեան աշ­խա­տա­կից­ներ եւ դի­ւա­նա­կալ­ներ։

ՄԱԹՎԻԵՆՔՈՅԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ

Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նակ­ցա­յին խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Վա­լեն­թի­նա Մաթ­վիեն­քո­յի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Ե­րե­ւան կա­տա­րած եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Այս­պէս, Վա­լեն­թի­նա Մաթ­վիեն­քօ տե­սակ­ցե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի, Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու կող­մէ։

ՊԱՇՏՕՆԱՊԷՍ ՈՒԹ ԹԵԿՆԱԾՈՒ՝ ՖԻՖԱ-Ի ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՕՆԻՆ ՀԱՄԱՐ

​2016 թուականի Փետ­րուարի 26-ին, Զուի­ցե­րիոյ Ցիւ­րի­խ քաղաքին մէջ գտնուող ՖԻ­ՖԱ-ի կեդ­րո­նա­տե­ղիին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան ՖԻ­ՖԱ-ի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը:

ՀԱՄՈԶԻՉ ՅԱՂԹԱՆԱԿ

Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու. «Երաշխաւորուած է երկրի եօթանասունութ միլիոն քաղաքացիներէն իւրաքանչիւրին իրաւունքը անխտիր»:
ԱՔ կուսակցութիւնը երէկուան ընտրութիւններու արդիւնքին տիրացաւ քուէներու 49.4 տոկոսին եւ խորհրդարանէն ներս 316 երեսփոխանական աթոռ ապահովելով՝ իրաւունք շահեցաւ տեւականացնելու միահեծան իշխանութիւնը: Գլխաւոր ընդդիմադիրի դիրքին վրայ մնաց ՃՀՓ, մինչ լուրջ կորուստներ ունեցան ՄՀՓ եւ ՀՏՓ:

ԵՐԵՔՆ ԱԼ ԸՆՏՐՈՒԵՑԱՆ

Յու­նիս 7-ի ընտ­րու­թեանց ար­դիւն­քին զուգահեռ՝ Հան­րա­պե­տա­կան պատ­մու­թեան մէջ աննախընթաց ձեւով խորհր­դա­րա­նէն ներս ա­թոռ­ներ պի­տի զբա­ղեց­նեն նաեւ ե­րեք հայ ե­րես­փո­խան­ներ, միա­ժա­մա­նակ։ Այս արդիւնքը վերահաստատուեցաւ երէկուան քուէարկութիւնով։

Էջեր