Լրահոս

ՈՉ ԵՒՍ Է ՉԵԹԻՆ ԱԼԹԱՆ

Թուր­քիա ե­րէկ կորսն­ցուց իր մտա­ւո­րա­կան աշ­խար­հի ե­զա­կի դէմ­քե­րէն մին։ Ոչ եւս է Չե­թին Ալ­թան, որ 88 տա­րե­կան հա­սա­կին աչ­քե­րը փա­կեց կեան­քին։ Չե­թին Ալ­թան մա­հա­ցաւ մի­ջո­ցէ մը ի վեր դար­մա­նուած հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ եւ իր յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ար­դէն այ­սօր կէ­սօ­րուան ժա­մե­րուն Թէշ­վի­քիէի մզկի­թին մէջ։

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԻՍՏ

Ազ­գա­յին Անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դը ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ ժո­ղով մը գու­մա­րեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։ Վեց ժամ տե­ւեց նիս­տը, ո­րու ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան 1 Նո­յեմ­բե­րի ընտ­րու­թեան անվ­տան­գու­թեան ե­րաշ­խիք­նե­րը։

ԱՆԳԱՐԱ ԵՒ ՄՈՍԿՈՒԱ ՄԻՇՏ ԿԱՊԻ ՄԷՋ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։ Ան­գա­րա­յի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Փու­թին Էր­տո­ղա­նին տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց Մոս­կուա­յի մէջ Սու­րիոյ Նա­խա­գահ Պե­շար Է­սա­տի հետ ու­նե­ցած հան­դիպ­ման շուրջ։

ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԵՆ ՆԱԵՒ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը ամ­սա­վեր­ջին պի­տի ի­րա­կա­նաց­նեն այ­ցե­լու­թիւն մը դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։ Ե­րե­ւա­նի եւ Պա­քուի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը ար­դէն հաս­տա­տած են միջ­նորդ­նե­րու այս ու­ղե­ւո­րու­թեան ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցը։

Հինգ Տարուան Ընթացքին «Տաթեւեր» Ճոպանուղիէն Օգտուած Է շուրջ 430 հազար Ուղեւոր

«Տա­թե­ւեր» ճո­պա­նու­ղին ար­դէն հինգ տա­րե­կան է: Հինգ տա­րի ա­ռաջ, 2010 թուա­կա­նի Հոկ­տեմ­բերի 16-ին գոր­ծար­կուե­ցաւ աշ­խար­հի ա­մե­նաեր­կար յե­տա­դարձ ճո­պա­նու­ղին՝ անց­նե­լով Ո­րո­տա­նի կիր­ճի վրա­յով եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն ըն­ձե­ռե­լով Հա­լի­ձո­րէն Տա­թե­ւի միջ­նա­դա­րեան վա­նա­կան հա­մա­լիր հաս­նիլ կարճ, յար­մա­րա­ւէտ օ­դա­յին ճա­նա­պար­հով:

Հինգ Տարուան Ընթացքին «Տաթեւեր» Ճոպանուղիէն Օգտուած Է շուրջ 430 հազար Ուղեւոր

«Տա­թե­ւեր» ճո­պա­նու­ղին ար­դէն հինգ տա­րե­կան է: Հինգ տա­րի ա­ռաջ, 2010 թուա­կա­նի Հոկ­տեմ­բերի 16-ին գոր­ծար­կուե­ցաւ աշ­խար­հի ա­մե­նաեր­կար յե­տա­դարձ ճո­պա­նու­ղին՝ անց­նե­լով Ո­րո­տա­նի կիր­ճի վրա­յով եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն ըն­ձե­ռե­լով Հա­լի­ձո­րէն Տա­թե­ւի միջ­նա­դա­րեան վա­նա­կան հա­մա­լիր հաս­նիլ կարճ, յար­մա­րա­ւէտ օ­դա­յին ճա­նա­պար­հով:

Հինգ Տարուան Ընթացքին «Տաթեւեր» Ճոպանուղիէն Օգտուած Է շուրջ 430 հազար Ուղեւոր

«Տա­թե­ւեր» ճո­պա­նու­ղին ար­դէն հինգ տա­րե­կան է: Հինգ տա­րի ա­ռաջ, 2010 թուա­կա­նի Հոկ­տեմ­բերի 16-ին գոր­ծար­կուե­ցաւ աշ­խար­հի ա­մե­նաեր­կար յե­տա­դարձ ճո­պա­նու­ղին՝ անց­նե­լով Ո­րո­տա­նի կիր­ճի վրա­յով եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն ըն­ձե­ռե­լով Հա­լի­ձո­րէն Տա­թե­ւի միջ­նա­դա­րեան վա­նա­կան հա­մա­լիր հաս­նիլ կարճ, յար­մա­րա­ւէտ օ­դա­յին ճա­նա­պար­հով:

ՊԱԿԱՍՆԵՐՈՒ ՇԵՇՏԱԴՐՈՒՄ

Հրանդ Տինքի դէմ գործուած մահափորձի հարցաքննութեան իւրաքանչիւր քայլափոխին կ՚ապրուին անակնկալ երեւոյթներ:
Իսթանպուլի Հանրապետական աւագ դատախազութիւնը հաւանութիւն չտուաւ հանրային պաշտօնեաներու պատասխանատուութեան բաժնին շուրջ պատրաստուած նոր ամբաստանագրին:
Դատախազ Կէօքալփ Քէօքճիւի կողմէ կատարուելիք լրամշակումներէն վերջ մեղադրականը դարձեալ պիտի ներկայացուի հաւանութեան: Կասկածեալներու շարքին թուարկուած են բազմաթիւ ծանօթ դէմքեր, որոնց անունները միշտ շրջանառութեան մէջ կը գտնուին դէպքին պատահած օրէն ի վեր:

Էջեր