Լրահոս

ԱՆԳԼԻՈՅ ԼՈՐՏԵՐՈՒ ՊԱԼԱՏԻՆ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Անգ­լիոյ Լոր­տե­րու պա­լա­տը նա­խըն­թաց օր քննար­կեց հայ­կա­կան հար­ցը։ «Ար­մէնփ­րէս»  գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը Անգ­լիոյ խորհր­դա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րու հի­ման վրայ տե­ղե­կա­ցուց, թէ Պա­րո­նու­հի Քե­րը­լայն Քոքս այս առ­թիւ օ­րա­կար­գի վրայ բե­րաւ 1915 թուա­կա­նին հա­յոց, յոյ­նե­րու եւ ա­սո­րի­նե­րու զան­գուա­ծա­յին սպա­նու­թիւն­նե­րու հար­ցը։

ԳՐՈՂ ՔԱՏԻՐ ԱՔԸՆԻ ԱՅՑԸ

Սո­ցիալ դե­մոկ­րատ հնչա­կեան կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար­նե­րէն Ե­ղիա Ճէ­րէ­ճեան Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Թուր­քիա­յէն գրող Քա­տիր Ա­քը­նը։ Այս վերջ­նոյն այ­ցե­լու­թիւ­նը զու­գա­դի­պե­ցաւ Հնչա­կեան քսան կա­խա­ղան­նե­րու տա­րե­լի­ցին։

ՊԱՐԶԱՆԻԻ ԿՈՂՄԷ ԽՈՍՏՈՒՄ

Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան ղե­կա­վար Մե­սուտ Պար­զա­նի յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ը­րաւ ան­կախ Քիւր­տիս­տա­նի մը հռչակ­ման ժամ­կէտ­նե­րուն շուրջ։ Քրդա­կան լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Պար­զա­նի յայտ­նած է, որ նոյն պաշ­տօ­նին վե­րընտ­րուե­լու պա­րա­գա­յին, յա­ռա­ջի­կայ եր­կու տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին Քիւր­տիս­տա­նը պի­տի հռչա­կէ ան­կախ պե­տու­թիւն։

ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԺՈՂՈՎ

Թուր­քիա մօ­տէն կը հե­տե­ւի Սու­րիոյ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնց շրջագ­ծով իր սահ­մա­նին վրայ կ՚ապ­րուին կա­րե­ւոր զար­գա­ցում­ներ։ Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նի եր­կայն­քով այս շրջա­նին կը վե­րա­ձե­ւա­ւո­րուին հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րը, ո­րով­հե­տեւ սահ­մա­նի միւս կող­մը հա­կակ­շի­ռը ձեռք կ՚ան­ցը­նեն նոր ու­ժեր։

ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՐԱԽԱՆԵՐՈՒՆ

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ մա­նուկ­նե­րու ուղ­ղեալ յատ­կան­շա­կան ձեռ­նարկ մը։ «Խա­ղա­ղու­թիւն աշ­խար­հի ե­րա­խա­նե­րուն» խո­րագ­րեալ այս ձեռ­նար­կը հա­մախմ­բեց բազ­մա­թիւ ե­րա­խա­ներ, ո­րոնք ապ­րե­ցան մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

«ՊԱՊԱ»ԻՆ ՀՐԱԺԵՇՏԸ…

​Թուրքիոյ քաղաքական կեանքէն ներս յատկանշական ժամանակաշրջան մը եզրափակուեցաւ՝ Հանրապետութեան իններորդ նախագահի տխուր կորուստով:
Կառավարութիւնը սուգ հաստատեց բովանդակ երկրին մէջ:
Սիւլէյման Տէմիրէլ 91 տարեկան հասակին աչքերը փակեց կեանքին, մինչ ամբողջ ժողովուրդը երախտագիտութեամբ կը վերյիշէ իր վիթխարի ծառայութիւնները:

 

ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ ՈՒ ՑՆՑԻՉ ԿՈՐՈՒՍՏ

2015 խորհրդանշական թուականի ոգեկոչումներու յուզումնախառն մթնոլորտին մէջ հայ ժողովուրդը զրկուեցաւ իր համբաւաւոր զաւակներուն մէկէն:
Երեւանի մէջ ազգային ժողովի երդիքին տակ յարգանքի լռութիւն:
Աշխարհահռչակ գործարար, Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային հերոս Գըրգ Գրգորեան 98 տարեկան հասակին մահացաւ Պեւըրլի Հիլզի բնակարանի յարկէն ներս:
 

 

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆԻ ՄՕՏ ՀԻՒՐԵՐ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ըն­դու­նեց Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Իպ­րա­հիմ Ռա­հիմ Փու­րը։ Ող­ջու­նե­լով իր հիւ­րը Նալ­պան­տեան նշեց, որ Հա­յաս­տան եւ Ի­րան կա­պուած են ա­ւան­դա­կան ջերմ, փոխ­շա­հա­ւէտ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րով, ո­րոնց վկա­յու­թիւնն է միջ­պե­տա­կան բարձր մա­կար­դա­կով երկ­խօ­սու­թիւ­նը, տար­բեր բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս աշ­խոյժ փոխ­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը։

Էջեր