Օրակարգի նիւթերը

Պարզաբանումներ՝ VADİP-ի դռնփակ ժողովին մասին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թը ե­րէկ փայ­լա­տա­կեց «Մար­մա­րա» օ­րա­թեր­թի ճա­կա­տին։ Ի՜նչ մեծ պա­տիւ մե­զի հա­մար։ Ե­րե­ւա­կայ­եցէք, երկ­րի սրտին վրայ ա­հա­բեկ­չա­կան պայ­թում պա­տա­հեր է, սա­կայն ա­լե­հեր խմբագ­րա­պետ Ռո­պէր Հատ­տէ­ճեան յար­մար դա­տեր է իր թեր­թին ճա­կա­տը յատ­կաց­նել մե­զի։ Զգա­ցո­ւած ենք. այն աս­տի­ճան, որ չենք ու­զեր թո­ղուլ ա­նար­ձա­գանգ։

Դարձեալ արիւն…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ա­րիւ­նա­լի դէպ­քե­րը ի­րա­րու կը յա­ջոր­դեն Թուր­քիոյ մէջ։ Ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը լուրջ մար­տահ­րա­ւէր մը դար­ձած է երկ­րին առ­ջեւ՝ ա­մե­նայն անգ­թու­թեամբ եւ ծան­րա­ծանր հե­տե­ւանք­նե­րով։ Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Ան­գա­րա­յէն հա­սած լու­րե­րը, ժո­ղո­վուր­դի աչ­քին առ­ջեւ ստեղ­ծուած պատ­կե­րը սահմռ­կե­ցու­ցիչ է։

Պէյրութի «Ազդակ» օրաթերթի ողջունելի յոբելեանը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Պէյ­րու­թի մեր պաշ­տօ­նա­կից «Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թը ներ­կա­յիս կ­­՚ող­ջու­նէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 90-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Քա­նի մը օր ա­ռաջ՝ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին «Ազ­դակ» բո­լո­րեց իր հրա­տա­րա­կու­թեան 89-րդ տա­րին ու թե­ւա­կո­խեց 90-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նը։

Համայնքը ի՞նչ կ՚ընէ նոր սերունդին համար կամ թողենք երազեն մեր երիտասարդները

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ե­րի­տա­սար­դու­թեան վե­րա­բե­րեալ մեր հա­մայն­քին մօ­տե­ցու­մը մեծ հար­ցա­կան­նե­րով կ­­՚ուղ­ղոր­դուի։ Նոր սե­րուն­դի հար­ցե­րը թէեւ սկզբուն­քօ­րէն կը հա­մա­րուին ա­ռաջ­նա­հերթ, սա­կայն գործ­նա­կա­նին մէջ կա՞յ այդ սկզբուն­քին հա­մա­հունչ վե­րա­բեր­մունք մը։

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՇԵՇՏԱԴՐՈՒՄ

Փոխ-վարչապետ Եալչըն Աքտողանի հետ ոչ-իսլամ փոքրամասնութեանց համայնքային վաքըֆներու ներկայացուցիչներուն հանդիպումը ստեղծած է լայն արձագանգ:
Առկախեալ ընտրութիւններու հարցը միշտ հրատապ:
Թրքահայ վարչայինները առաջին անգամ յաչս պետութեան միաձայնութեամբ բացայայտ ձեւով ընդգծեցին՝ աշխարհականներէ բաղկացեալ, իրաւական պարտադիր լիազօրութիւններով օժտուած, կառավարման պաշտօնական մարմնի մը ստեղծման պահանջը, որպէսզի մեր հաստատութիւններուն ցանցը ըլլայ աւելի վերահսկելի ու ենթակայ անհրաժեշտ հասարակաց կարգապահութեան:

ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ ԵՒ ՀՆԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի պատմական ընդարձակ համալիրէն ներս երկժամեայ անմոռանալի շրջայց մը՝ Հոգաբարձութեան ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի հետ:
Դաշտի վրայ բովանդակալից զրոյց. «Եթէ մեր իսկ կամքով կարգապահութեան մը չհետեւինք, նոր դրութիւն մը չհաստատենք, ապա թրքահայ համայնքի ապագան կրնայ մթագնիլ»:

Երուսաղէմի պատրիարքը անցաւ քաղաքէս…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ե­րու­սա­ղէ­մի պատ­րիար­քը այս վեր­ջերս ան­ցաւ քա­ղա­քէս։ Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեա­նի այ­ցե­լու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն մօտ։ Օ­րեր շա­րու­նակ անդ­րա­դար­ձանք իր ու­ղե­ւո­րու­թեան ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն՝ լսում­նե­րու կամ մե­զի փո­խան­ցուած ան­պաշ­տօն լու­րե­րու հի­ման վրայ։

ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՄՈՐՈՒՄՆԵՐ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

VADİP-ի վերջին ժողովին ընթացքին օրակարգի վրայ եկած հրատապ հարցերուն շուրջ յառաջ կը տարուի հետեւողական աշխատանք:
Համայնքային վարիչները սերտ համագործակցութիւն մը հաստատած են երեսփոխան Մարգար Էսաեանի հետ՝ փոքրամասնական վարժարաններու պարագային տնտեսական ձեռնարկ համարուելու ռիսքը կանխելու նպատակով: Իրաւաբաններ յարմար կը դատեն Ազգային կրթութեան մասին օրէնքին մէջ յստակ յաւելումի մը ներառնուիլը:

Խնամատարի դատը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Մու­թա­ֆեան Պատ­րիար­քին խնա­մա­տար (vasi) մը նշա­նա­կե­լու պա­հան­ջով բա­ցուած դա­տը վեր­ջին օ­րե­րուն վերս­տին կը զբա­ղեց­նէ հա­մայն­քին օ­րա­կար­գը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ տե­ղի ու­նե­ցած էր դա­տա­վա­րու­թիւն մը, ար­ձա­գանգ­նե­րը ար­դէն շրջա­նա­ռու­թեան մէջ են հա­մայն­քէն ներս։

Էջեր