Օրակարգի նիւթերը

Երուսաղէմի պատրիարքը անցաւ քաղաքէս…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ե­րու­սա­ղէ­մի պատ­րիար­քը այս վեր­ջերս ան­ցաւ քա­ղա­քէս։ Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեա­նի այ­ցե­լու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն մօտ։ Օ­րեր շա­րու­նակ անդ­րա­դար­ձանք իր ու­ղե­ւո­րու­թեան ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն՝ լսում­նե­րու կամ մե­զի փո­խան­ցուած ան­պաշ­տօն լու­րե­րու հի­ման վրայ։

ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՄՈՐՈՒՄՆԵՐ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

VADİP-ի վերջին ժողովին ընթացքին օրակարգի վրայ եկած հրատապ հարցերուն շուրջ յառաջ կը տարուի հետեւողական աշխատանք:
Համայնքային վարիչները սերտ համագործակցութիւն մը հաստատած են երեսփոխան Մարգար Էսաեանի հետ՝ փոքրամասնական վարժարաններու պարագային տնտեսական ձեռնարկ համարուելու ռիսքը կանխելու նպատակով: Իրաւաբաններ յարմար կը դատեն Ազգային կրթութեան մասին օրէնքին մէջ յստակ յաւելումի մը ներառնուիլը:

Խնամատարի դատը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Մու­թա­ֆեան Պատ­րիար­քին խնա­մա­տար (vasi) մը նշա­նա­կե­լու պա­հան­ջով բա­ցուած դա­տը վեր­ջին օ­րե­րուն վերս­տին կը զբա­ղեց­նէ հա­մայն­քին օ­րա­կար­գը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ տե­ղի ու­նե­ցած էր դա­տա­վա­րու­թիւն մը, ար­ձա­գանգ­նե­րը ար­դէն շրջա­նա­ռու­թեան մէջ են հա­մայն­քէն ներս։

ՆՈՐ ՊՈԼՍՈՅ ԱՅԳԱԲԱՑԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Իսթանպուլահայ գրասէր հասարակութիւնը լիուլի արժեւորեց ԺԱՄԱՆԱԿ-ի ընտանիքին կողմէ «Անցեալի եւ ներկայի խաչմերուկին» կազմակերպուած ժամադրութիւնը:
Սփիւռքէն հեղինակաւոր մտաւորականներ խորհրդածութիւններով հանդէս եկան մեր համայնքին նկատմամբ ստեղծուած հետաքրքրութեան եւ անոր վերաբերեալ ակնկալութիւններուն շուրջ:

Վարչապետ Տավուտօղլու պիտի այցելէ Լիբանան. կ՚ըլլա՞յ արդեօք շփում մը Անթիլիասի հետ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Լի­բա­նան։ Դէ­պի Պէյ­րութ իր ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի կա­յա­նայ Լի­բա­նա­նի Վար­չա­պետ Թամ­մամ Սա­լա­մի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ 
Մի­ջազ­գա­յին բե­մա­հար­թա­կի հրա­տապ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն բե­րու­մով Թուր­քիոյ ու­շադ­րու­թիւ­նը ներ­կա­յիս ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կեդ­րո­նա­ցած է Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վրայ։

Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկը 50 տարեկան

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքա­հայ ու­սուց­չաց հիմ­նար­կը, ա­հա՛, կ՚ող­ջու­նէ ոս­կեայ յո­բե­լեա­նը։ Ան ար­դէն թե­ւա­կո­խած է իր հիմ­նադ­րու­թեան յիս­նա­մեայ յո­բե­լե­նա­կան հանգ­րուա­նը։ Շրջան մը, որ կ՚ի­մաս­տա­ւո­րուի բա­զում զո­հո­ղու­թիւն­նե­րով, կ՚ար­ժե­ւո­րուի բա­զում մար­տահ­րա­ւէր­նե­րով, կը բնո­րո­շուի հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ ու կը գնա­հա­տուի հաս­տա­տա­կա­մու­թեամբ։

Միասնական մաղթանք

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թրքա­հա­յու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը այ­սօր կեդ­րո­նա­ցած է Կե­սա­րիոյ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ։ Պատ­մա­կան այս սրբա­վայ­րը կը մագ­նի­սաց­նէ մեր ամ­բողջ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն հե­տաքրք­րու­թիւ­նը, ո­րով­հե­տեւ ան այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լէ Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի ող­բեր­գու­թիւն­նե­րէն խոյս տա­լով Թուր­քիոյ մէջ ա­պաս­տան գտած հայ գաղ­թա­կան­նե­րը։

ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐՈՒ ՇՐՋԱՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գումգաբուի մէջ կազմակերպուած Ս. Ծննդեան ընդունելութեան ընթացքին արծարծուած հարցերը - 2:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան կանգ առաւ առկախեալ ընտրութեան խնդրին վրայ:
«ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ԲԱՑԱԾ ԴԱՏԸ ԴԱՐՁԱԾ Է ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՐՑ ՄԸ»

ՏԱՐԵՄՈՒՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գումգաբուի մէջ կազմակերպուած Ս. Ծննդեան ընդունելութեան ընթացքին արծարծուած հարցերը - 1:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան մանրամասնեց իր մօտեցումները թրքահայ կեանքի առաջնահերթ խնդիրներուն շուրջ՝ միշտ շեշտադրելով միասնականութեան ոգիին անհրաժեշտութիւնը:

Էջեր