Ընկերա-մշակութային

ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

2015-ի ոգեկոչումներուն շրջագծով առանձնայատուկ ուշադրութեան առարկայ կը դառնայ «Թռչնոց բոյն»էն ներս կեանքի կոչուած ծրագիրը:
Լիբանանահայ տաղանդաւոր ճարտարապետներ՝ Վիգէն եւ Րաֆֆի Թարխանեան եղբայրները վերջին օրերուն այցելեցին Հայաստան:

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐՈՒ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ՄԷՋ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ե­րէկ ա­ռա­ւօտ 2015-2016 շրջա­նի սկիզ­բին բաժ­նեց այս տա­րուան կրթա­թո­շակ­նե­րը, ո­րոնք կը յատ­կա­ցուին «Փա­լա­քա­շեան» հիմ­նար­կի մի­ջոց­նե­րով։ Այս տա­րի մեր հա­մայնք­էն 75 ե­րի­տա­սարդ­ներ ստա­ցան կրթա­թո­շակ։ Ա­նոնց­մէ 28-ը հա­մալ­սա­րա­նա­կան է։ Մնա­ցեալ 47-ը՝ նա­խակր­թա­րա­նէն մին­չեւ լի­սէ։

«ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ» ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Թոփ­հա­նէի «Թիւ­թիւն տե­փո­սու» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Խորհր­դա­ւոր» խո­րագ­րեալ պա­րի ներ­կա­յա­ցում մը։ «Թոռ­ներ. նոր աշ­խար­հագ­րու­թիւն­նե­րու պատ­կա­նե­լիու­թիւն­ներ» ծրագ­րին շրջագ­ծով տե­ղի ու­նե­ցաւ այս պա­րի ներ­կա­յա­ցու­մը։

ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՈՒԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՒ

Մանկապատանեկան երգչախումբերու մրցոյթի դափնեկիրներու ելոյթները պսակեց յատկանշական միջոցառումը:
Հեղինակաւոր արուեստագէտներն ու մասնակիցները ծաղիկներ զետեղեցին «Անլռելի զանգակատան» Պանթէոնի մէջ գտնուող շիրմին մօտ:

Խնկօ Ապէր (Աթաբէկ Խնկոյեան, 1870-1935). Սիրուած Մանկագիրն Ու Շնորհալի Առակագիրը

ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

8 Հոկ­տեմ­բե­րին կ՚ո­գե­կո­չենք մա­հուան 80-ա­մեա­կը հայ գրա­կա­նու­թեան շնոր­հա­լի ման­կա­գիր եւ սի­րուած ա­ռա­կա­գիր Խնկօ Ա­պէ­րի, որ իր պարզ, հա­ղոր­դա­կան եւ կրթիչ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րով ու ման­կա­վար­ժա­կան եր­կա­րա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան վաս­տա­կով՝ փնտռուած ա­նուն է հա­յոց սե­րունդ­նե­րուն հա­մար, հայ մշա­կոյ­թի ու հա­յե­ցի ար­ժէք­նե­րու սէրն ու պաշ­տա­մուն­քը սեր­մա­նե­լով ա­նոնց նե­րաշ­խար­հին մէջ։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Զանգի» ծրագրի հեղինակ ճարտարագէտ Վահրամ Մարտիրոսեանի մասնաւոր յայտարարութիւնները՝ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Հայաստանի արհեստագիտական տօնը՝ «ՏիճիԹէք Էքսփօ 2015» ցուցահանդէսը արժանացաւ հետաքրքիրներու ուշադրութեան:

Հայաստանի Օրը՝ Մարսէյլի Միջազգային Տօնավաճառին Մէջ

Մար­սէյ­լի մի­ջազ­գա­յին տօ­նա­վա­ճա­ռին ըն­թաց­քին նշո­ւե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի օ­րը։ Այս­պէս, 25-րդ շա­րու­նա­կա­կան մաս­նակ­ցու­թիւն, այս տա­րի ա­ւե­լի ըն­դար­ձա­կո­ւած տա­ղա­ւա­րով, կեդ­րո­նա­կան ու­ղիին վրայ, հե­տե­ւա­բար ան­պայ­ման տե­սա­նե­լի իւ­րա­քան­չիւր այ­ցե­լո­ւի հա­մար։

Հայերէնի Վերականգնումը «Հայաստան-Սփիւռքներ»ու Ազգային Իրաւ Ինքնութեան Նուաճման Խնդիրն Է

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

​Բա­րե­միտ չըլ­լանք: Մեր հայ­րե­նի­քը եւ ժո­ղո­վուր­դը, Հա­յաս­տան եւ սփիւռք­ներ, են­թա­կայ ե­ղած են, եւ են, ան­դադ­րում նա­խա­յար­ձա­կում­նե­րու, ո­րոնք միայն զի­նուո­րա­կան չեն:

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ՝ ԳԵՂԵՑԻԿՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔԻՆ

«Տը Թե­լեկ­րաֆ» թեր­թը հրա­պա­րա­կեց աշ­խար­հի ա­մե­նէն գե­ղե­ցիկ ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն ցան­կը։ Քսա­նե­րեք ե­կե­ղե­ցի­նե­րու շար­քին մէջ է նաեւ Ի­րա­նի մէջ գտնուող Սպա­հա­նի Ս. Բեթ­ղե­հէմ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցին։

«ՄԵԼԻՀԱ ՆՈՒՐԻ ՀԱՆԸՄ»

Ա­րեւմ­տա­հայ գրա­կա­նու­թեան յա­ռա­ջա­տար ա­նուն­նե­րէն Զա­պէլ Ե­սա­յեա­նի «Մե­լի­հա Նու­րի հա­նըմ» նո­րա­վէ­պը հրա­տա­րա­կուե­ցաւ «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թեան կող­մէ։ Գիր­քը հա­յե­րէ­նէ թրքե­րէ­նի թարգ­մա­նած է Մեհ­մէտ Ֆա­թիհ Ուս­լու։ Ե­սա­յեան իր այս նո­րա­վէ­պին մէջ կը պատ­մէ կնոջ մը մա­սին, որ Չա­նաք­քա­լէի պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն կը տա­րու­բե­րի եր­կու տղա­մար­դու հան­դէպ ապ­րած իր զգա­ցում­նե­րու մի­ջեւ։

Էջեր