Թրքահայ կեանք

ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ մաս­նա­գի­տա­կան բա­նա­խօ­սու­թիւն մը, ո­րու նիւթն էր մին­չեւ վեց տա­րե­կան մա­նուկ­նե­րու հար­ցե­րու պա­րա­գա­յին ծնող­նե­րուն վի­ճա­կած պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը։ «Մտա­յին հո­գե­բա­նա­կան խորհր­դակ­ցու­թեան կեդ­րոն»էն եր­կու հո­գե­բան­ներ՝ Էն­նա Էօք­քէ եւ Սեր­հան Է­քին այս առ­թիւ հան­դէս ե­կան բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րով։

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ ԲԱՆԱԽՕՍԵՑ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ բա­նա­խօ­սու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ։ Օ­րուան նիւթն էր Ս. Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցին, որ ան­ցեալ տա­րի Վա­տի­կա­նի կող­մէ հռչա­կուե­ցաւ «Տիե­զե­րա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ վար­դա­պետ»։

ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎՐԺ.ԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՍԱՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍՈՒՐԲ ՓՐԿԻՉ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց։ Մեր հա­մայն­քի մե­ծա­գոյն բա­րեն­պա­տակ հաս­տա­տու­թեան հա­մա­լի­րէն ներս ա­նոնք ու­նե­ցան վառ տպա­ւո­րու­թիւն­ներ։

ԱՆԳԼԵՐԷՆՈՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼԸ ԽՐԱԽՈՒՍԵԼՈՒ ՈՒՂՂԵԱԼ ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱՌԱՏՕՆ ԷՍԱԵԱՆԻ ՄԷՋ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ անգ­լե­րէ­նով ստեղ­ծա­գոր­ծե­լու ուղ­ղեալ միջ­վար­ժա­րա­նա­յին փա­ռա­տօն մը։ Հե­տաքրք­րա­կան այս ծրա­գի­րը կեան­քի կո­չուե­ցաւ ե­րեք հանգ­րուա­նով։

Տ. ԳՐԻԳՈՐ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅ ՏԱՄԱՏԵԱՆԻ ՍՐՏԻ ԽՕՍՔԸ

Կրօնական Ժողովի ատենադպիր Տ. Գրիգոր Ա. Քհնյ. Տամատեան շա­բա­թա­վեր­ջին Շնորհք Պատ­րիար­քի վախ­ճան­ման 25-րդ տարելիցին առ­թիւ Գում­գա­բուի մէջ կազ­մա­կեր­պուած ոգեկոչման երեկոյթին ընթացքին հան­դէս ե­կաւ բո­վան­դա­կա­լից ե­լոյ­թով մը։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Տէր Հօր խօս­քը։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՈԳԵԿՈՉԵՑ ԲԱՐԵՅԻՇԱՏԱԿ ԶԵՆՈԲ ԷՖԷՆՏԻ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ վեր­յի­շեց թա­ղի վար­ժա­րա­նի բա­րե­յի­շա­տակ հիմ­նա­դիր ող­բա­ցեալ Զե­նոբ է­ֆէն­տի Մէ­րա­մէթ­ճեա­նը, ո­րու Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տան շիր­մին մօտ տե­ղի ու­նե­ցաւ ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։ Իր մա­հուան տա­րե­լի­ցին առ­թիւ մաս­նա­ւոր հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն մը կա­տա­րուե­ցաւ, թա­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վիւ Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։

ԽԱՆԴԱՎԱՌ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին տե­ղի ու­նե­ցաւ փոք­րիկն Լին­տա Թո­փա­լօղ­լուի Ս. Մկրտու­թեան խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը։ Ան դուստրն է Վա­չէ-Սեր­տա Թո­փա­լօղ­լու ա­մո­լին եւ թոռ­նի­կը՝ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի բազ­մա­վաս­տակ լու­սան­կա­րիչ Տիգ­րան Թո­փա­լեա­նի (Ֆօ­թօ Շէ­նէլ)։

ԱՂՕԹԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄՏԵՐՄԻԿ ՕՐ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան դպրեվանքի «Արմաշ» երգչախումբը երէկ ջերմ մթնոլորտի մը մէջ հիւրընկալուեցաւ Ֆէրիւգիւղի ընտանիքին կողմէ:
Թորգոմ Վրդ. Տօնոյեան եւ իր սաները երէկ քաղաքէս հրաժեշտ առին՝ «Ալաճաճեան» սրահի սիրոյ սեղանէն եւ Վոսփորի նաւապտոյտէն վերջ:

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ «ԱՐՄԱՇ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ

Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի 82-րդ գա­հա­կա­լը՝ հո­գե­լոյս Շնորհք Պատ­րիարք Գա­լուս­տեան շա­բա­թա­վեր­ջին ո­գե­կո­չուե­ցաւ իր վախ­ճան­ման 25-րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ Այս առ­թիւ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ ան վեր­յի­շուե­ցաւ փա­ռա­շուք ձեռ­նար­կով մը, որ Շա­բաթ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Գում­գա­բուի մէջ։

Էջեր