Թրքահայ կեանք

ԱՊՐԻԼԻ 24-Ի ԱՌԹԻՒ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ապ­րի­լի 24-ի առ­թիւ ե­րէկ Ս. Պա­տա­րագ մա­տու­ցուե­ցաւ Գում­գա­բուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի տնօ­րի­նու­թեամբ, այս տա­րի եւս շա­րու­նա­կուե­ցաւ Ապ­րի­լի 24-ի առ­թիւ Գում­գա­բուի մէջ Ս. Պա­տա­րա­գի մա­տուց­ման նա­խըն­թա­ցը, որ կը շա­րու­նա­կուի քա­նի մը տա­րիէ ի վեր եւ այ­լեւս ա­ւան­դու­թեան մը վե­րա­ծուե­լու վրայ է։

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՀՐՃՈՒԱՆՔ

Համայնքային շրջանակները յարատեւութեան մաղթանքով ու զօրակցութեան տրամադրութեամբ ողջունեցին Շիշլի մարզակումբի հիմնադրութեան 70-ամեակը:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի գլխաւորութեամբ Էթիլէրի մէջ կազմակերպուած պաշտօնական ընթրիքը փայլուն անցաւ:

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅԹ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը հա­մախմ­բուե­ցան՝ տօ­նախմ­բե­լու հա­մար Շիշ­լի մար­զա­կում­բի հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Այս առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րի­քին ըն­թաց­քին Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի ձե­ռամբ յու­շա­նուէր մը յանձ­նուե­ցաւ հա­մայն­քա­յին յայտ­նի բա­րե­րա­րու­հի Մո­նիք Եր­կա­նեա­նին։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ ըն­դու­նեց «Օս­ման­լը օ­ճաք­լա­րը» միու­թեան ե­րի­տա­սար­դաց թե­ւի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, գլխա­ւո­րու­թեամբ ի­րենց ղե­կա­վա­րին՝ Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Է­րէ­նի։

ԳԱԼՖԱԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔԸ

Գալ­ֆաեան Տան եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դէս մը, ո­րով տօ­նախմ­բուե­ցաւ Ապ­րի­լի 23-ը։ Ե­րէկ, Ման­կանց տօ­նին առ­թիւ դպրո­ցէն ներս կազ­մա­կեր­պուած խրախ­ճան­քը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թեան։

ՓԱՅԼՈՒՆ ՅՈԲԵԼԵԱՆ

Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանի հիմնադրութեան յիսնամեակը:
«Հօրս տունը» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութիւն:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի գլխաւորութեամբ կազմակերպուեցաւ մեկնարկային ձեռնարկը: 

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՇԻՇԼԻԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆԸ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տու­նը, ու­ղեկ­ցու­թեամբ ի­րենց հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հիին՝ Ար­մա­ւե­նի Մի­րօղ­լուի։ Ծա­նօթ է, որ Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տու­նը բա­ցօ­թեայ թան­գա­րա­նի մը մթնո­լոր­տը ու­նի, թէ՛ այն­տեղ ամ­փո­փուած տի­րա­կան դէմ­քե­րու մեծ վաս­տա­կին եւ թէ ընդ­հա­նուր մթնո­լոր­տի խնամ­քին տե­սան­կիւ­նէն։

ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Պէ­յօղ­լուի Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնց միա­ցած էին նաեւ Տ. Շնորհք Ա­բե­ղայ Տօ­նի­կեան եւ Տ. Միւ­ռոն Ա. Քհնյ. Այ­վա­զեան։ Պէ­յօղ­լուի թա­ղա­կան­նե­րը Գում­գա­բու փու­թա­ցին Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան ըն­դա­ռաջ։

ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ԱՍՈՂԻԿ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ-ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԷՆ ԴՊԻՐՆԵՐ ԿԸ ՄԵԿՆԻՆ ԼԵՀԱՍՏԱՆ

Գո­հուա­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Պէ­յօղ­լուի Ա­սո­ղիկ Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բէն կարգ մը դպիր­ներ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լեն Լե­հաս­տան։ Ե­րաժշ­տա­գէտ Նշան Սրկ. Չալ­կը­ճեա­նի սա­նե­րը մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րեն հո­գե­ւոր ե­րաժշ­տու­թեան փա­ռա­տօ­նի մը։

Էջեր