Լրահոս

ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԶՐՈՒՑԵՑ ՆԻՍԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻՆ ՀԵՏ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեան, որ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ կը գտնուի Ֆրան­սա­յի հա­րա­ւին, ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Նի­սի քա­ղա­քա­պետ Քրիս­տիան Էսթ­րո­զիի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ող­ջու­նե­լով Սարգ­սեա­նը Էսթ­րո­զի նշեց, թէ մեծ պա­տիւ է, որ Հա­յաս­տան պա­տուոյ հիւ­րը կը հան­դի­սա­նայ աշ­խար­հի ա­մե­նա­յայտ­նի ե­րաժշ­տա­կան փա­ռա­տօն­նե­րէն մէ­կուն՝ «Մի­տէմ» մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նին։

ՀԲԸՄ-Ի ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՄԲ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲԸ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ

Ֆրանսայի եւ Հայաստանի հանրապետութեան նախագահներու բարձր հովանաւորութեամբ ձեռնարկ մը:
Շաթլէի թատրոնի երդիքին տակ փառաշուք երեկոյթին հետեւեցաւ շուրջ երկու հազար հանդիսատես:

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՔԱՆՆ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ կը մեկ­նի Ֆրան­սա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան Քանն քա­ղա­քին մէջ ներ­կայ կը գտնուի «Նի­տէմ» մի­ջազ­գա­յին յայտ­նի ե­րաժշ­տա­կան փա­ռա­տօ­նի բաց­ման։

ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ

Թուր­քիա մօ­տէն կը հե­տե­ւի հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ Պել­ժիոյ մէջ ապ­րուած վեր­ջին խմո­րում­նե­րուն։ Տե­ղա­կան մա­մու­լը բո­լո­րո­վին վեր­ջերս տե­ղե­կա­ցու­ցած է, թէ Պել­ժիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս մե­ծա­մաս­նու­թեան տէր չորս կու­սակ­ցու­թիւն­ներ ձեռ­նա­մուխ ե­ղած են հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւի մը ըն­դուն­ման։

ՄԻՆՍՔԻ ՄԷՋ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեան մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը ան­պաշ­տօն հան­դի­պում մը պի­տի ու­նե­նան Մինս­քի մէջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս հա­ւա­քոյ­թին նպա­տա­կը պի­տի ըլ­լայ վեր­ջերս Ռի­կա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ԵՄ-ի ան­դամ եւ Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու գա­գա­թա­ժո­ղո­վի ար­դիւնք­նե­րուն ամ­փո­փու­մը։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՄԵՐԳ

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­նա­թե­մա» ռաք ե­րաժշ­տու­թեան խում­բի հա­մեր­գը։ «Պա­րո­նեան» թատ­րո­նի եր­դի­քին տակ հան­դէս ե­կաւ «Ա­նա­թե­մա»ն, որ մեծ հա­մ­բաւ կը վա­յե­լէ աշ­խար­հի վրայ։

ՊԱՔՈՒԻ ՁԳՏՈՒՄԸ ԱՆՓՈՓՈԽ

ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գահ երկ­րի՝ Սեր­պիոյ Ա. փոխ-վար­չա­պետ ու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ի­վի­ցա Տա­չի­չի Ե­րե­ւա­նի մէջ ու­նե­ցած շփում­նե­րուն ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հետ սար­քած հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին Տա­չիչ ար­տա­յայ­տուած էր Պա­քուի մէջ ի­րեն ներ­կա­յա­ցուած ա­ռա­ջար­կին շուրջ, ո­րով Ատր­պէյ­ճան փա­փաք յայտ­նած է ընդ­լայ­նել ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն շրջա­գի­ծը եւ ե­ռա­նա­խա­գահ­նե­րու շար­քին ընդգր­կել նաեւ Գեր­մա­նիան ու Թուր­քիան

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԺԱՄԱՆՑԻ ԿԵԴՐՈՆ

Ե­րե­ւա­նի Մա­լա­թիա-Սե­բաս­տիա վար­չա­կան շրջա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ «Հա­յաս­տան» շար­ժան­կա­րի սրա­հի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։ Հա­մա­լի­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած շրջայ­ցի ըն­թաց­քին Սերժ Սարգ­սեան ծա­նօ­թա­ցաւ 2013 թուա­կա­նէն ի վեր ի­րա­կա­նա­ցուած վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն։

Էջեր